• ÜCRETİN ÖDENMEMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857S.İşK/32

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2007/23596
  Karar No. 2008/18623
  Tarihi: 01.07.2008                                 
    
  l ÜCRETİN ÖDENMEMESİ
  l ÖDENMEYEN ÜCRET KAPSAMINA GENİŞ ANLAMDA ÜCRETİN GİRECEĞİ
  l ÜCRETİN İŞVERENİN ÖDEME GÜÇLÜ-ĞÜNDEN KAYNAKLANMASININ ÖNEMİNİN OLMAMASI
  l İŞÇİNİN ÖDENMEYEN ÜCRETİNİN BİR KISMINI ÜCRET GARANTİ FONUNDAN ALIYOR OLMASININ HAKLI FESHİH HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

  ÖZETİ: İşçinin ücretinin kanun veya sözleşme hükümlerine göre ödenmemesi işçiye bu imkânı verir. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önemsizdir.
  Ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin yasa ya da sözleşme ile belirlenen ücret ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ücrete hak kazanmış olması gerekir. 4857 sayılı İş Kanununun 24/II-e bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, primi, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların da ödenmemesi isçiye haklı fesih imkânı verir.
  İsçinin ücretinin işverenin içine düştüğü ödeme güçlüğü nedeniyle ödenememiş olmasının sonuca bir etkisi yoktur. İsçinin ücretinin bir kısmım İş Kanununun 33. maddesinde öngörülen ücret garanti fonundan alabilecek olması da işçinin fesih hakkını ortadan kaldırmaz.
  DAVA: Davacı,   ihbar, kıdem tazminatı, ücret ile yıllık izin alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi G.Demirtaş Tuna tarafından düzenlenen rapor dinlendiktensonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektiricisebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildidir.
  2-Davacı, son üç aylık ücretlerinin ödenmediğini belirterek ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti ve ücret alacağı isteğinde bulunmuştur.
  Davalı işveren, devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshedildiğini savunmuştur.
  Mahkemece, devamsızlığı sebebiyle iş akdinin işveren tarafından haklı olarak feshedildiği gerekçesiyle ihbar ve kıdem tazminatı talebi reddedilmiştir.
  Karar, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için en temel borçtur. 4857 sayılı İş Kanununun 32/4. maddesinde ücretin en geç ayda bir ödeneceği kurala bağlanmıştır. Yine iş Kanununu da, 5953 sayılı Basın iş Kanununun 14. maddesinde öngörüldüğü gibi ücretin peşin ödeneceği öngörülmemiştir. Buna göre, aksi bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılmadığı sürece işçinin ücreti bir ay çalışıldıktan sonra
  ödenmelidir.
  Ücreti ödenmeyen işçinin bu ücretini işverenden dava ya da icra takibi gibi yasal yollardan talep etmesi mümkündür.
  Ücreti ödenmeyen işçinin alacağı konusunda takibe geçmesi ya da ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınması, iş ilişkisinin devamında bazı sorunlara yol açabilir. Bu bakımdan, işverenle bir çekişme içine girmek istemeyen işçinin, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı da tanınmıştır.
  İşçinin ücretinin kanun veya sözleşme hükümlerine göre ödenmemesi işçiye bu imkânı verir. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önemsizdir.
  Ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin yasa ya da sözleşme ile belirlenen ücret ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ücrete hak kazanmış olması gerekir. 4857 sayılı İş Kanununun 24/II-e bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, primi, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların da ödenmemesi isçiye haklı fesih imkânı verir.
  İsçinin ücretinin işverenin içine düştüğü ödeme güçlüğü nedeniyle ödenememiş olmasının sonuca bir etkisi yoktur. İsçinin ücretinin bir kısmım İş Kanununun 33. maddesinde öngörülen ücret garanti fonundan alabilecek olması da işçinin fesih hakkını ortadan kaldırmaz.
  Somut olayda davacının son üç aylık ücretlerinin ödenmediği sabit olup, ücret alacağı talebi kabul edilmiştir. Bu nedenle iş akdinin ücretlerinin ödenmediği sebebiyle davacı işçi tarafından haklı olarak feshedildiğinin kabulü kıdem tazminatı alacağının hüküm altına alınması gerekirken, yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 1.7.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ