• ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/34, 41,46,47

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/36947
  Karar No: 2006/15997
  Tarihi:      01.06.2006

  l ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İŞVERENDE OLMASI
  l İŞVERENİN ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ YAZILI BELGELERLE KANITLANAYAMAMASI
  l FARK ÜCRET ALACAĞI

  ÖZETİ: Davacının iddia ettiği tarihlerde davalı işyerinde çalıştığı mahkemece de kabul edilmiştir. Çalışmanın part-time olduğu hususunda mahkemenin tespiti de mevcut değildir. Ücret ödemelerinin yapıldığını kanıtlama külfeti işverene aittir. İşveren, davacının kabul ettiği miktarı aşan ve asgari ücretin altında kalan ücretleri ödediğini yazılı belgelerle kanıtlamış değildir. Bilirkişiden fark ücret alacağı ile ilgili ek rapor alınmalı ve sonucuna göre fark ücret alacağı hüküm altına alınmalıdır.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı ücret alacağı ile hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı, asgari ücretin altında ücret ödendiğini son 2 ayda aylık 60.000.000 TL.daha önceki aylarda ise aylık 40.000.000 TL.ücret ödemesi yapıldığını, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini talep etmesine rağmen eksik ücret ödenmesinde ısrar ettiğini bu nedenle haklı olarak iş sözleşmesini sona erdirdiğini iddia ederek, ücret farkı, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai ücretlerini ve kıdem tazminatını dava etmiştir.
  Davalı ise davacının hafta tatillerinde ve genel tatillerde çalışmadığını, fazla mesai yapmadığını, ücret alacağı bulunmadığını, haklı bir neden olmadan işyerini terk ettiğini bu sebeple davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkeme, genel tatil ve hafta tatili çalışma isteklerini kabul etmiş, ancak davacı tarafından kanıtlanamadığı gerekçesiyle ücret farkı alacak isteği fazla mesai ücreti ve kıdem tazminatı alacaklarını reddetmiştir.
  Davacının iddia ettiği tarihlerde davalı işyerinde çalıştığı mahkemece de kabul edilmiştir. Çalışmanın part-time olduğu hususunda mahkemenin tespiti de mevcut değildir. Ücret ödemelerinin yapıldığını kanıtlama külfeti işverene aittir. İşveren, davacının kabul ettiği miktarı aşan ve asgari ücretin altında kalan ücretleri ödediğini yazılı belgelerle kanıtlamış değildir. Bilirkişiden fark ücret alacağı ile ilgili ek rapor alınmalı ve sonucuna göre fark ücret alacağı hüküm altına alınmalıdır.
  3. Davacının fark ücret alacağı ödendiği işverence kanıtlanamadığı gibi, genel tatil ve hafta tatili ücret alacağının bulunduğu, mahkemenin de kabulündedir. Davalı hüküm altına alınan genel tatil ve hafta tatili ücret alacaklarının tahsili ile ilgili karara karşı temyiz yoluna da başvurmamıştır. Açıklanan nedenlerle davacının hizmet akdini haklı nedenle feshettiği anlaşıldığından kıdem tazminatı isteğinin bilirkişi raporu bir değerlendirmeye tabi tutularak karar verilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 1.6.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ