• ÜCRETİN ÖDEME GÜNÜNÜN TİS İLE BELİRLENMİŞ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İş.K/34
  818 S.BK/101

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
                                    
  Esas No: 2005/8566
  Karar No: 2005/12857
  Tarihi: 11.04.2005         

  l ÜCRETİN ÖDEME GÜNÜNÜN TİS İLE BELİRLENMİŞ OLMASI
  l TEMERRÜD İÇİN İHTARA GEREK BULUNMAMASI

  ÖZETİ: Taraflar arasındaki TİS’in 55. maddesinde ücretlerin her ayın takip eden ayın 15’nden sonra bir hafta içinde ödeneceği düzenlenmiştir. Temerrüt olgusu bu sözleşme hükmü ile ihtara gerek kalmaksızın gerçekleştiğinden ve davacı ödeme yapılmadan önce yasal haklarını 04.12.2003 tarihli dilekçe ile saklı tuttuğundan, temerrüdün gerçekleştiği her ayı takip eden ayın 23 ünden ödeme tarihine kadar yasal faiz alacağına hak kazanmıştır.

  DAVA: Davacı, faiz alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı davalı işverence 2001 yılına ait yangın mevsimindeki fazla mesai ücretlerinin 19.12.2003 tarihinde ödendiğini, geç ödemeden dolayı faiz alacağının doğduğunu belirterek faiz alacağına karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece, davacının davalı işvereni temerrüde düşürmediği gerekçesi ile faiz alacağı istemi reddedilirken, asıl alacak içinden dava tarihinden ödeme tarihine kadar faiz yürütülmesine karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre, asıl alacak dava tarihinden önce ödendiğinden, mahkemenin asıl alacak için dava tarihinden ödeme tarihine kadar faize karar vermesi, yok hükmünde bir karardır.
  Diğer taraftan, taraflar arasındaki TİS'in 55. maddesinde ücretlerin her ayın takip eden ayın 15 inden sonra bir hafta içinde ödeneceği düzenlenmiştir. Temerrüt olgusu bu sözleşme hükmü ile ihtara gerek kalmaksızın gerçekleştiğinden ve davacı ödeme yapılmadan önce yasal haklarını 04.12.2003 tarihli dilekçe ile saklı tuttuğundan, temerrüdün gerçekleştiği her ayı takip eden ayın 23 ünden ödeme tarihine kadar yasal faiz alacağına hak kazanmıştır. Belirtilen temerrüt tarihinden ödeme tarihi olan 19.12.2003 tarihine kadar hesaplanacak gecikme faiz alacağı hesaplanmalı ve hüküm altına alınmalıdır. Yazılı şekilde reddi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ