• ÜCRETİN KONVERTBL OLMAYAN YABANCI PARAYLA KARARLAŞTIRILMASI

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İş.K/13,14,26

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
                                                                                                                            
  Esas No: 2004/25385
  Karar No: 2005/14236
  Tarihi: 25.04.2005         

  l ÜCRETİN KONVERTBL OLMAYAN YABANCI PARAYLA KARARLAŞTIRILMASI
  l TÜRK PARASINA ÇEVİRME YÖNTEMİ

  ÖZETİ: Davacı davalıya ait Libya’daki işyerinde çalışmış olup aralarındaki yazılı sözleşmeye göre ücret Libya Dinarı olarak belirlenmiştir. Ücretin dolar olarak ödeneceği veya ödendiği konusunda yazılı bir delil de mevcut değildir. Buna rağmen dava konusu alacakların amerikan doları olarak hesaplanıp hüküm altına alınması hatalıdır. Libya Dinarı ülkemizde konvertbl olmadığından ücretler Libya Dinarı olarak belirlenip Amerikan Dolarına bilahare de Türk Lirasına çevrilerek belirlenmeli ve Türk Lirası olarak hüküm altına alınmalıdır.

  DAVA: Davacı,  ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı davalıya ait Libya'daki işyerinde çalışmış olup aralarındaki yazılı sözleşmeye göre ücret Libya Dinarı olarak belirlenmiştir. Ücretin dolar olarak ödeneceği veya ödendiği konusunda yazılı bir delil de mevcut değildir. Buna rağmen dava konusu alacakların amerikan doları olarak hesaplanıp hüküm altına alınması hatalıdır. Libya Dinarı ülkemizde konvertbl olmadığından ücretler Libya Dinarı olarak belirlenip Amerikan Dolarına bilahare de Türk Lirasına çevrilerek belirlenmeli ve Türk Lirası olarak hüküm altına alınmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ