• ÜCRETİN DOLAR KARŞILIĞI TÜRK LİRASI OLARAK KARARALAŞTIRILMASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/11472
  2005/6007
  22.02.2005
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/26

   
   
  • ÜCRETİN DOLAR KARŞILIĞI TÜRK LİRASI OLARAK KARARALAŞTIRILMASI
  • SÖZLEŞMEDE YAZILI ÜCRETİN İHTİRAZİ KAYITSIZ EKSİK ALINMASI
  • FARK ÜCRET
    ÖZETİ: Davacının ücreti, Türk Lirası üzerinden belirlendiğine göre, bakiye süre ücretinin de Amerikan Doları olarak kabulü doğru olmamıştır. Bakiye süre ücretlerinin ödenmesi gereken aydaki kur karşılığı ve Türk Lirası üzerinden hesaplanarak sonuca gidilmesi gerekir.
  Davacı işçi 2001 yılı Şubat ayı ücretinin eksik ödendiğini ileri sürerek fark ücret talebinde bulunmuştur. Mahkemece söz konusu ücretlerin ihtirazı kayıtsız olarak işçi tarafından alınmış olduğu gerekçesiyle isteğin reddine karar verilmiştir. Sözleşmede yazılı olan ücretin eksik ödendiği bilirkişi raporunda belirlendiği halde mahkemece, anılan fark isteğin reddi doğru değildir. Davacının kısmi ödeme sırasında ihtirazı kayıt ileri sürmemiş olması, sözleşmede yazılı olan ücretinin istenemeyeceği şeklinde değerlendirilemez
               

  DAVA                     : Taraflar arasındaki   manevi tazminat, başarı primi, eksik ücret ile bakiye
  süre ücret alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatınca istenilmesi ve davacı avukatınca da duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 22.2.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat H.M E ve Y S ile karşı taraf adına Avukat P B K geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1 .Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Davacının aylık ücreti iş sözleşmesinin 4.1. maddesinde 15.000Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Buna göre davacının ücretinin Türk parası üzerinden ödeneceği öngörülmüştür. Davacı işçi bakiye süre ücretinin Amerikan Doları olarak hüküm altına alınması gerektiğini ileri sürerek bu yönde talepte bulunmuş, mahkemece istek doğrultusunda karar verilmiştir. Davacının ücreti, Türk Lirası üzerinden belirlendiğine göre, bakiye süre ücretinin de Amerikan Doları olarak kabulü doğru olmamıştır. Bakiye süre ücretlerinin ödenmesi gereken aydaki kur karşılığı ve Türk Lirası üzerinden hesaplanarak sonuca gidilmesi gerekir.
  3.Davacı işçi 2001 yılı Şubat ayı ücretinin eksik ödendiğini ileri sürerek fark ücret talebinde bulunmuştur. Mahkemece söz konusu ücretlerin ihtirazı kayıtsız olarak işçi tarafından alınmış olduğu gerekçesiyle isteğin reddine karar verilmiştir. Sözleşmede yazılı olan ücretin eksik ödendiği bilirkişi raporunda belirlendiği halde mahkemece, anılan fark isteğin reddi doğru değildir. Davacının kısmi ödeme sırasında ihtirazı kayıt ileri sürmemiş olması, sözleşmede yazılı olan ücretinin istenemeyeceği şeklinde değerlendirilemez. Bu konuda talep doğrultusunda karar verilmelidir.
  SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,   davalı yararına takdir edilen 400 YTL.duruşma avukatlık parasının davacıya, davacı yararına takdir edilen 400 YTL.duruşma avukatlık parasının davalıya yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ