• ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN İŞYERİNİ TERKİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/24

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/4445
  Karar No: 2006/25782
  Tarihi:      04.10.2006

  l ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN İŞYERİNİ TERKİ
  l ÜCRETİN ÖDENMEMESİNİN DERHAL FESİH YETKİSİ VERMESİ
  l KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ
  l İŞÇİNİN DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMASI DURUMUNDA İHBAR TAZMİNATI ALAMAYACAĞI

  ÖZETİ: Davacının ücret kapsamında, yukarıda gösterilen alacaklarının işverence ödenmemesi 4857 Sayılı İş Kanununun 24/II-f maddesi uyarınca iş sözleşmesini derhal fesih hakkı verdiğinden sözleşmeyi haklı da olsa fesheden davacının ihbar tazminatı talebinin reddi yerindeyse de kıdem tazminatına ilişkin isteğin kabulü gerekirken mahkemece yazılı şekilde reddi hatalıdır.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem ve kötü niyet tazminatı, raporlu dönem ücret alacağı, işveren payı, ücret alacağı, fazla çalışma, yıllık izin alacağı ile hafta ve bayram tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Mahkemece, 27 Ekim 2004 tarihinden itibaren 3 gün üst üste işe gelmediğine ilişkin devamsızlık tutanaklarının, tutanak tanıklarınca doğrulanması nedeniyle iş akdinin haklı olarak feshedildiği kabul edilerek, ihbar ve kıdem tazminatı talebi reddedilmiş, fazla mesai ve genel tatil ücret alacağı talepleri ise kabul edilmiştir.
  Davacı, 22.10.2004 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Bölge Müdürlüğüne başvurusunda, ücret, bayram tatili ve fazla mesai ücretlerinin ödenmesini istediğinde işverenin tepki göstererek ödeme yapmadığını, 19.10.2004 tarihini ayrılma tarihi olarak beyan etmiştir. Davacı tanığı da, ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle tartışmadan sonra, davacının işten çıkarıldığını açıklamıştır. Davacının fazla mesai, genel tatil, ücret alacağı mahkemece kabul edilmiş ve bu husus temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir. Davacının ücret kapsamında, yukarda gösterilen alacaklarının işverence ödenmemesi 4857 Sayılı İş Kanununun 24/II-f maddesi uyarınca iş sözleşmesini derhal fesih hakkı verdiğinden sözleşmeyi haklı da olsa fesheden davacının ihbar tazminatı talebinin reddi yerindeyse de kıdem tazminatına ilişkin isteğin kabulü gerekirken mahkemece yazılı şekilde reddi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 4.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ