• ÜCRET ZAMMINDA AYRIMCILIK

  İlgili Kanun/md:
  1475 s.İşK: 26
  4857 s.İşK:5,32

  lÜCRET ZAMMINDA AYRIMCILIK
  lEKSİK SORUŞTURMA
  ÖZÜ: Tüm çalışanlara 1.7.2001 tarihi itibariyle zam yapıldığını, yönetmelikte tüm çalışanları kapsayacağının düzenlendiğini, diğer çalışanlara verilen bu zammın kendisine uygulanmadığını, elektronik puantaj kayıtlarının tamamının incelenmediğini, gerektiğinde işyerinde keşif yapılması gerektiğini ileri sürerek itirazlarda bulunmuştur. Davacının bu itirazlarının değerlendirilebilmesi için, tüm çalışanlara belli oranda zam yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için ücret bordrolarının davacını davaya konu ettiği dönemdeki elektronik puantaj kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir.


  T.C.

  YARGITAY

  9.Hukuk Dairesi

  ESAS NO: 2003/3232
  KARAR NO: 2003/15994
  TARÎHİ: 02.10.2003

  DAVA: Davacı. kıdem, ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücreti ve (izci kesenekten doğan alacakların ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, hizmet sözleşmesi feshedilirken, 1.7.2001 den geçerli ücret zammının nazara alınmadığını, haklarının eksik ya da hiç ödendiğini ileri sürerek kıdem, ihbar tazminatı farkı ile bir kısım işçilik haklarının davalıdan tahsilini istemiştir.
  Davalı, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, davacının dayandığı ücret artışının akdi ve yasal dayanağı gösterilmediği; dosyada mevcut elektronik puantaj kayıtlarına göre davacının fazla çalışmasının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Davacı, karara dayanak bilirkişi raporuna, tüm çalışanlara 1.7.2001 tarihi itibariyle zam yapıldığını, yönetmelikte tüm çalışanları kapsayacağının düzenlendiğini, diğer çalışanlara verilen bu zammın kendisine uygulanmadığını, elektronik puantaj kayıtlarının tamamının incelenmediğini, gerektiğinde işyerinde keşif yapılması gerektiğini ileri sürerek itirazlarda bulunmuştur. Davacının bu itirazlarının değerlendirilebilmesi için, tüm çalışanlara belli oranda zam yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için ücret bordrolarının davacını davaya konu ettiği dönemdeki elektronik puantaj kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir.. Davalıdan bu belgeler istenmeli, ibraz edilmediği takdirde bilirkişi marifetiyle işyerinde kayıtları incelenerek itirazlar değerlendirilmeli, sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 2.10.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ