• ÜCRET ÖDEME GÜNÜNDEN 20 GÜN GEÇMEDEN ÇALIŞMAMA

  . İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17,,32,57

  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:           2007/4440
  Karar No:        2007/18722
  Tarihi:              12.06.2007

  l ÜCRET ÖDEME GÜNÜNDEN 20 GÜN GEÇMEDEN ÇALIŞMAMA
  l İŞÇİNİN VARDİYAYAÇIKMAYAN İŞÇİLER ARASINDA OLDUĞUNUN KANITLANAMAMAIŞ OLMASI
  l KIDEM İHBAR TAZMİNATLARININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ . Mahkemece, ücretin ödenmesinin gecikmesi 20 günü bulmadığı halde davacının diğer bir kısım işçilerle birlikte yemekhanede toplanıp vardiya süresince çalışmadığı bu durumun işveren haklı fesih imkanı verdiği gerekçesiyle isteklerin reddine karar verilmiştir. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, davacı işçinin vardiyasına geldiği halde yemekhanede toplanan diğer işçilerine eylemine katılarak iş başı yapmadığı kanıtlanabilmiş değildir. Gerçekten, fesih yazısında belirtilen vardiyada çalışması gerekenler arasında davacının ismine rastlanmamıştır. Yine noter tespit tutanaklarında da davacı ismi yer almamıştır. Böyle olunca davacının fesih yazısında belirtilen vardiya saatlerinde çalışması gerektiği halde yemekhanede toplandığı toplu olarak çalışmama eylemine katıldığı yöntemince ispatlanamadığından, işverence yapılan feshin haklı olarak değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır. Mahkemece ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
  DAVA                       :Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, ücret ve ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı     avukatı   tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuştur. Davalı işveren ise, davacı ve diğer bir kısım işçilerin yemekhanede toplanarak kanunsuz grev yapması nedeniyle iş sözleşmesinin haklı olarak feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece, ücretin ödenmesinin gecikmesi 20 günü bulmadığı halde davacının diğer bir kısım işçilerle birlikte yemekhanede toplanıp vardiya süresince çalışmadığı bu durumun işveren haklı fesih imkanı verdiği gerekçesiyle isteklerin reddine karar verilmiştir.
  Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, davacı işçinin vardiyasına geldiği halde yemekhanede toplanan diğer işçilerine eylemine katılarak iş başı yapmadığı kanıtlanabilmiş değildir. Gerçekten, fesih yazısında belirtilen vardiyada çalışması gerekenler arasında davacının ismine rastlanmamıştır. Yine noter tespit tutanaklarında da davacı ismi yer almamıştır. Böyle olunca davacının fesih yazısında belirtilen vardiya saatlerinde çalışması gerektiği halde yemekhanede toplandığı toplu olarak çalışmama eylemine katıldığı yöntemince ispatlanamadığından, işverence yapılan feshin haklı olarak değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır. Mahkemece ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 12.6.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.
   
             
           
   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ