• ÜCRET, FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİL ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/13,14,30,42,54
   

  T.C

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO:        2003/6210       
  KARAR NO:     2003/18330
  TARİHİ:                       30.10.2003

  l ÜCRET, FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİL ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ
  l EKSİK İNCELEME

  ÖZÜ: Davacının ücreti ve fazla çalışma süresi taraflar arasında çekişmelidir. Davacı, bilirkişi raporuna itirazında üzerinde tarih ve numarası bulunan Nisan 1999 ayına ait ücreti gösteren belge sunmuş; fazla çalışma yönünden satış raporlarına dayanmıştır.
  Mahkemece yapılacak iş; bu ücret belgesine değer verilerek hesaplama yapmak, öncelikle Bölge Çalışma Müdürlüğü raporunu ve davalı işyerine ait satış raporlarını getirterek incelemek, fazla çalışma yönünden tüm bu hususlar irdelenip incelendikten sonra sonucuna göre bir karar vermektir.

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile fazla mesai, yıllık izin ücreti, tasarruf teşvik kesintisi, ulusal bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı haksız fesih nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil ücretleri yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir.
  Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Davacının ücreti ve fazla çalışma süresi taraflar arasında çekişmelidir. Davacı, bilirkişi raporuna itirazında üzerinde tarih ve numarası bulunan Nisan 1999 ayına ait ücreti gösteren belge sunmuş; fazla çalışma yönünden satış raporlarına dayanmıştır. Ayrıca davacının şikayeti üzerine Bölge Çalışma Müdürlüğünce fazla çalışma yönünden de inceleme yapıldığı ancak ilgili raporun celbedilmediği de anlaşılmaktadır.
  Mahkemece yapılacak iş; bu ücret belgesine değer verilerek hesaplama yapmak, öncelikle Bölge Çalışma Müdürlüğü raporunu ve davalı işyerine ait satış raporlarını getirterek incelemek, fazla çalışma yönünden tüm bu hususlar irdelenip incelendikten sonra sonucuna göre bir karar vermektir. Eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar serilmesi bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ