• ÜCRET BORDROLARININ İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALANMIŞ OLMASI

          
  YARGITAY
  22.HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/7574
  2012/27062
  03.12.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/ 41
     
  • ÜCRET BORDROLARININ İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALANMIŞ OLMASI
  • İMZALI ÜCRET BORDROLARININ KAPSADIĞI DÖNEMİNİN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDA DIŞLANMASININ GEREKMESİ
   


  ÖZETİ Davalı işverence dosyaya davacının imzasını içeren bordrolar ve puantaj kayıtları sunulduğu ve bordroların bir kısmında fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ödemeleri yer aldığı anlaşılmaktadır. Mahkemece öncelikle davacıdan anılan belgelerdeki imzaların kendisine ait olup olmadığı sorulmalı, imzanın inkar edilmesi halinde imza incelemesi yapılmalı, imzanın davacıya ait olduğunun anlaşılması halinde ise yukarıda belirtilen şekilde fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ödemesi bulunan aylar bakımından gerekli ödemelerin yapıldığı kabul edilerek hesaplamada bu ayların dışlanması suretiyle alacak miktarları belirlenmeli iken mahkemece bordro ve puantaj kayıtlarının dikkate alınmaması isabetsizdir.
   
   
               

  DAVA                                   :Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                        Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                        Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; duruşma gününün taraflara tebliği için davetiyeye yapıştırılacak posta pulu bulunmadığından duruşma isteğinin reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi N. Taşdelen tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

              Davacı vekili, taraflar arasındaki iş sözleşmesinin davalı işverence haklı sebebe dayanmaksızın feshedildiğini belirterek bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
              Davalı vekili, davacı işçinin işyerini terk ederek işi kendisinin bıraktığını, davacının hak ettiği alacakların bordro karşılığı ödendiği ve alacağı bulunmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
              Mahkemece sözleşmenin işverence haksız olarak feshedildiği değerlendirilerek davanın kabulüne karar verilmiştir.
              Karar davalı tarafça temyiz edilmiştir.
              1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2-Davacı işçinin fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu uyuşmazlık konusudur.
              Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamalıdır. İşçinin imzasını taşıyan bordroların sahteliği ortaya konmadıkça bu bordrolardaki fazla çalışma karşılığının ödendiği kabul edilir. İşyerine giriş çıkış kayıtları ve benzeri belgeler fazla çalışmayı ispat vasıtasıdır. Yazılı belge bulunmaması halinde ise tanık anlatımlarına göre değerlendirme yapılması gerekir.
  Bordrolardaki imzanın davacıya ait olduğunun anlaşılması halinde ilgili bordronun kapsadığı ay ile ilgili davacının fazla çalışma ücretini aldığı kabul edilmelidir. Eğer bordrolar ihtirazi kayıt konulmak suretiyle imzalanmışsa bordroda belirtilenden daha fazla süre ile çalıştığını davacı taraf her türlü delil ile ispatlayabilir.

              Davalı işverence dosyaya davacının imzasını içeren bordrolar ve puantaj kayıtları sunulduğu ve bordroların bir kısmında fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ödemeleri yer aldığı anlaşılmaktadır. Mahkemece öncelikle davacıdan anılan belgelerdeki imzaların kendisine ait olup olmadığı sorulmalı, imzanın inkar edilmesi halinde imza incelemesi yapılmalı, imzanın davacıya ait olduğunun anlaşılması halinde ise yukarıda belirtilen şekilde fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ödemesi bulunan aylar bakımından gerekli ödemelerin yapıldığı kabul edilerek hesaplamada bu ayların dışlanması suretiyle alacak miktarları belirlenmeli iken mahkemece bordro ve puantaj kayıtlarının dikkate alınmaması isabetsizdir.
              3-Taraflar arasında davaya konu edilen alacakların zamanaşımına uğrayıp uğramadığı hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
              Dosya kapsamına göre davacı taraf davasını 01.02.2012 tarihinde ıslah etmiş ve ıslah dilekçesi karar oturumu olan 28.02.2012 tarihli oturumda davalı vekiline tebliğ edilmiştir. Davalı vekili, ıslah dilekçesine karşı oturum öncesi sunmuş olduğu 06.02.2012 tarihli dilekçesinin içeriğini tekrar ettiğini beyan etmiştir. Anılan dilekçe kapsamnında ise davalı vekilinin zamanaşımı definde bulunduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu tespitlere göre davacının ıslaha konu tutarlar bakımından süresi içerisinde zamanaşımı ileri sürülen zamanaşımı defi hakkında inceleme yapılmaksızın karar verilmesi hatalıdır.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 03.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ