• ÜCRET BORDROLARINDAKİ İMZANIN İNKAR EDİLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/9984
  Karar No: 2006/30565
  Tarihi:      20.11.2006

  l ÜCRET BORDROLARINDAKİ İMZANIN İNKAR EDİLMESİ
  l İMZA İNCELEMESİNİN YAPILMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Dosya içerisinde davacının imzasına havi ücret bordroları mevcuttur. Ancak davacı bordrolardaki imzanın kendine ait olmadığını iddia etmiştir. Mahkemece imzaların davacıya ait olup olmadığı hakkında inceleme yapılmalı, imzaların davacının eli mahsulü olduğu tespit edildiği takdirde fazla çalışma ücreti tahakkuku olan ayların dışlanarak yapılacak hesaba göre hüküm kurulmalıdır.

  DAVA:  Davacı, kıdem tazminatı, maaş alacağı, fazla mesai ile milli bayram gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Dosya içerisinde davacının imzasına havi ücret bordroları mevcuttur. Ancak davacı bordrolardaki imzanın kendine ait olmadığını iddia etmiştir. Mahkemece imzaların davacıya ait olup olmadığı hakkında inceleme yapılmalı, imzaların davacının eli mahsulü olduğu tespit edildiği takdirde fazla çalışma ücreti tahakkuku olan ayların dışlanarak yapılacak hesaba göre hüküm kurulmalıdır. Yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ