• ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/2425
  2015/4144
  09.02.2015
  İlgili Kanun / Madde
  4857S. İşK. /32

   
   

   
  • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır. İşçinin kıdemi, meslek ünvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve  işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek ünvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek meslek odaları ile  ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından  emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir. 
   
   
       
               


  DAVA  : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, hafta tatili, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Hacıoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkilinin tüp dolumu alanında faaliyet gösteren asıl işveren  davalı Habaş A.Ş.'de,  dava dışı alt  işveren ve son olarak diğer davalı Hayat Tem. Taah. Hiz. İnş. Gıd. Paz. Tarım Orman Ür. Maden İşl. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. nezdinde 11.10.2005-17.02.2011 tarihleri arasında lpg dolum işçisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın  son alt işveren olan davalı Hayat Tem. Taah. Hiz. İnş. Gıd. Paz. Tarım Orman Ür. Maden İşl. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından feshedildiğini beyanla işçilik alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
  Davalı Habaş A.Ş. vekili davacının dava dışı Hüseyin Kılıç işçisi olarak 31.12.2010 tarihine kadar çalıştığını, 01.01.2011 tarihinde diğer davalı şirket adına çalışmakla 17.02.2011 tarihinde ayrıldığını, davacının müvekkil şirket işçisi olmadığından dava konusu alacaklar yönünde kendilerine husumet yöneltilmesinin hatalı olduğu, davacının 31.12.2010 tarihi itibariyle tüm haklarının ödendiğini beyanla davanın reddini savunmuştur.
  Davalı Hayat Tem. Taah. Hiz. İnş. Gıd. Paz. Tarım Orman Ür. Maden İşl. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili, davacının 31.12.2010 tarihine  kadar  dava dışı  Hüseyin Kılınç'ın  işlettiği   davalı  Habaş A.Ş ait dolum tesislerinde çalıştığını,   davalı  Habaş A.Ş. ile imzalanan sözleşme sonrası, 01.01.2011 tarihinden itibaren söz konusu tesisi müvekkilinin işlettiğini, davacının 17.02.2011 tarihinde işyerinden ayrıldığını, davacıya 31.01.2010 tarihine kadar kıdem tazminatı ve diğer haklarının ödendiğini beyanla davanın reddini savunmuştur.       
  Mahkemece toplanan deliller ve alınan bilirkişi raporundaki hesaplamalar dikkate alınarak davacının kıdem ve ihbar tazminatı fazla mesai, hafta tatili, genel tatil alacağı taleplerinin kabulüne karar verilmiştir 
  Karar davacı  ve davalı  vekillerince  süresinde temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre,  davalıların tüm davacının  aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki  temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Taraflar arasında işçiye ödenen aylık ücretin miktarı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
  Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır. İşçinin kıdemi, meslek ünvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve  işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek ünvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek meslek odaları ile  ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından  emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir. 
  Somut olayda, davacı işçi  aylık net 745,00 TL ücret aldığını iddia etmiş, davalı taraf davacının asgari ücret olan net 673,00 TL ücretle çalıştığını savunmuştur. Davacıya ait imzalı 2010 Aralık ayı bordrosunda ücretin net 673,00 TL olarak gösterildiği  anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda   davacının en son aylık   brüt 796,50 TL ücret aldığı kabul edilmiştir. Davacının ücreti mahkemece yeterli araştırma yapılmaksızın  tespit edildiği anlaşılmasına göre  yukarıda açıklanan şekilde emsal ücret araştırması yapılarak sonucuna göre tüm deliller birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.02.2015  gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ