• ÜCRET ALACAKLARININ NET OLARAK TALEP EDİLMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/43688
  2013/31452
  02.12.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/32
     
  • ÜCRET ALACAKLARININ NET OLARAK TALEP EDİLMESİ
  • NET ÜCRET HESABINDA SGK PRİM ORANLARININ DA DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ
  •  
   
  ÖZETİ  Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, hafta tatili ücreti, fazla çalışma ücreti ve ücret alacaklarının net tutarları hesaplanırken 5510 sayılı Yasanın 80. maddesinde öngörülen % 14 oranında sigorta primi kesintisi ve % 1 oranında işsizlik sigortası primi kesintisi yapılmamıştır.
              4857 sayılı Yasa kapsamında çalışan işçilerin ücret alacaklarının hesaplanmasında net tutarlar bulunurken, vergi kesintilerinin yanı sıra % 15 oranında SGK kesintilerinin de yapılması gerekmektedir.
  .
   
   
               


             
  DAVA             :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, son 2 ay ücret fark alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
                          Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                          Hüküm süresi içinde davalı ve fer'i müdahil avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi D.Özcan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, davalıya ait maden sahasında Soylular Şirketi işçisi olarak ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışırken haksız şekilde işten çıkarıldığını belirterek, kıdem-ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ve son 2 aya ait ücret farkı alacaklarının ödetilmesini istemiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı TKİ Çan Linyit İşletmesi vekili,  işin anahtar teslimi yoluyla diğer şirkete verildiğini ve asıl işveren olmadıklarını belirterek, davanın reddini istemiştir.
              Fer’i müdahil Soylular Şirketi vekili, davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak,  davanın kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davalı ve fer’i müdahil temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              1-Aleyhine hüküm kurulmayan fer’i müdahilin hükmü temyiz hakkı bulunmadığından temyiz talebinin reddine, yatırdığı temyiz harcının istek hâlinde iadesine,
              2-Davalının aşağıdaki bent kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine,
              3- Somut olayda davacı, alacaklarının net tutarlar üzerinden hüküm altına alınmasını istemiştir.
              Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, hafta tatili ücreti, fazla çalışma ücreti ve ücret alacaklarının net tutarları hesaplanırken 5510 sayılı Yasanın 80. maddesinde öngörülen % 14 oranında sigorta primi kesintisi ve % 1 oranında işsizlik sigortası primi kesintisi yapılmamıştır.
              4857 sayılı Yasa kapsamında çalışan işçilerin ücret alacaklarının hesaplanmasında net tutarlar bulunurken, vergi kesintilerinin yanı sıra % 15 oranında SGK kesintilerinin de yapılması gerekmektedir.
              Mahkemece, SGK kesintisi yapılmadan bulunan net tutara göre hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine,  02.12.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ