• ÜCRET ALACAKLARININ HAK EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMINA BAĞLI OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/32
  818 S.BK/126

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2007/33216
  Karar No. 2008/35295
  Tarihi: 25.12.2008                                

  l ÜCRET ALACAKLARININ HAK EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMINA BAĞLI OLMASI

  ÖZETİ: Borçlar Kanunun 126/3 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Fazla çalışma ve genel tatil alacakları bu tür alacaklardandır. Zamanaşımının başlangıç tarihi, hak edildikleri yani doğdukları tarihtir.

  DAVA: Davacı, fazla mesai ücreti ile genel tatil ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi S.Betin tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davalı işveren 13.6.2007 tarihli dilekçesi ile davacının ıslah talebi sonrası süresinde zamanaşımı definde bulunmuştur. Mahkemece davalının zamanaşımı defi dikkate alınmadan dava konusu fazla mesai ve genel tatil alacakları hüküm altına alınmıştır.
  Borçlar Kanunun 126/3 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Fazla çalışma ve genel tatil alacakları bu tür alacaklardandır. Zamanaşımının başlangıç tarihi, hak edildikleri yani doğdukları tarihtir. Bu nedenle ıslahla talep edilen fazla çalışma ve genel tatil alacaklarından, ıslah tarihinden geriye doğru 5 yılın dışında kalan kısmı zamanaşımına uğramıştır. Mahkemece yapılacak iş; ıslahla talep edilen ve zamanaşımına uğramayan fazla çalışma ve genel tatil ücret alacağı gerekirse bilirkişiden ek rapor alınarak belirlenmeli ve oluşacak sonuç doğrultusunda fazla çalışma ve genel tatil alacakları hakkında bir karar verilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 25.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ