• ÜCRET

  T.C. YARGITAY 
  22. Hukuk Dairesi
  Esas No. 2016/18255 İlgili Kanun/Madde:  
  Karar No. 2019/17697 4857 S. İşK/32  
  Tarihi: 30.09.2019    
     
  • ÜCRET
  • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN TANIKLA KANITLANAMAYACAĞI
  •  
    ÖZETİ 4857 sayılı  İş  Kanununda 32.  maddenin  ilk  fıkrasında,  genel  anlamda ücret,  bir  kimseye  bir  iş

  karşılığında  işveren  veya  üçüncü  kişiler  tarafından  sağlanan  ve  para  ile  ödenen  tutar  olarak

  tanımlanmıştır. 

  Ücreti ödenmeyen işçinin, bu ücretini işverenden dava ya da icra takibi gibi yasal yollardan talep etmesi

  mümkün olduğu gibi, ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınması da

  mümkün olmakla birlikte, bu bakımdan işverenle çekişme içine girmek isteyen işçinin haklı nedene

  dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı da bulunmaktadır. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş

  olması bu konuda önem taşımaz.

  Ancak, ücretin ödenmediğinden söz edilebilmesi için ücret ödeme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu

  ücrete hak kazanmış olması gerekir.

  Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu konuda işçinin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterli

  ise de, para borcu olan ücretin ödendiğinin tanıkla ispatı mümkün değildir.


   
   
               Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından

  istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından

  düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   

  Davacı İsteminin Özeti:

  Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde garson olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin davalı işveren

  tarafından haklı bir sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek, ihbar tazminatı ile birlikte bir kısım işçilik

  alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir. 

  Davalı Cevabının Özeti:

  Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

  Mahkeme Kararının Özeti:

  Mahkemece,  toplanan  deliller  ve  bilirkişi  raporu  doğrultusunda  davanın  kısmen kabulüne  karar

  verilmiştir. 

  Temyiz Başvurusu:

  Karar, yasal süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  Gerekçe:

  1-Dosyadaki yazılara, belgelere ve tüm dosya kapsamına göre; davalının aşağıdaki bendin kapsamı

  dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

  2-Taraflar  arasındaki  uyuşmazlık;  davacının  ödenmeyen  ücret  alacağının  bulunup  bulunmadığı

  konusundadır. 

  4857 sayılı  İş  Kanununda 32.  maddenin  ilk  fıkrasında,  genel  anlamda ücret,  bir  kimseye  bir  iş

  karşılığında  işveren  veya  üçüncü  kişiler  tarafından  sağlanan  ve  para  ile  ödenen  tutar  olarak

  tanımlanmıştır. 

  Ücreti ödenmeyen işçinin, bu ücretini işverenden dava ya da icra takibi gibi yasal yollardan talep etmesi

  mümkün olduğu gibi, ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınması da

  mümkün olmakla birlikte, bu bakımdan işverenle çekişme içine girmek isteyen işçinin haklı nedene

  dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı da bulunmaktadır. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş

  olması bu konuda önem taşımaz.

  Ancak, ücretin ödenmediğinden söz edilebilmesi için ücret ödeme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu

  ücrete hak kazanmış olması gerekir.

  Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu konuda işçinin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterli

  ise de, para borcu olan ücretin ödendiğinin tanıkla ispatı mümkün değildir.

  Somut olayda; dava dilekçesinde davacının işe başlama tarihinden 03.02.2013 tarihine kadar 800,00

  TL ücret ile bu tarihten sonra ise günlük 35,00 TL ücret aldığını, ancak ücretinin eksik ödendiğini

  Sayfa 113/03/2020 11:56 Yarg?tay Bilgi ??lem Merkezi M?d?rl??? Taraf?ndan Olu?turulmu?tur.  YARGITAY BA?KANLI?I

  belirterek ücret alacağını talep etmiştir. Mahkemece davacının 2013 yılı Mayıs ve Haziran aylarına

  ilişkin ücret alacağı hüküm altına alınmıştır.

  Davacının talebi  eksik ücret ödenmesine ilişkin olmasına karşın Mahkemece son iki  aylık ücretin

  ödenmemesine dair değerlendirme yapması ve davacı talebi olmayan son iki aylık ücret alacağının

  kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  Mahkemece yapılması gereken, usuli kazanılmış hak ilkesi dikkate alınarak, davacıya dava dilekçesi

  içeriğinde eksik ücret alacağına ilişkin talebini somutlaştırması için süre verilmesi ve sonucuna göre

  ücret alacağına ilişkin talebin değerlendirilmesidir. 

  SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, bozma sebebine göre

  sair temyiz itirazlarının değerlendirilmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek

  halinde ilgiliye iadesine, 30.09.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ