• TÜZEL KİŞİ YERİNE GERÇEK KİŞİ ALEYHİNE DAVA AÇMA

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/34,41,46,57
  1086 S.HUMK/39

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/13502
  Karar No: 2006/32115
  Tarihi:      06.12.2006

  l TÜZEL KİŞİ YERİNE GERÇEK KİŞİ ALEYHİNE DAVA AÇMA
  l DAVAYI YÖNELTME DE YANILMA NEDENİYLE DAVANIN HUSUMETTEN RED EDİLEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: Davacının davalı gerçek şahıslar aleyhine dava açtığı davalılardan A. A'ün işyeri açma ruhsatı aldığı, Ticaret sicilinde ise A. M. Ltd.Şti. olarak kayıtlı olan işyerinde çalıştığı anlaşılmaktadır.
  Yukarıda gösterildiği üzere davacının işverene davayı tevcihte yanılmasına yol açacak kayıtlar ve fiili durum göz önüne alındığında, davanın doğru hasımı olan Limited Şirketine yöneltilerek dava dilekçesinin tebliği ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, husumet nedeniyle reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ücret alacağı, fazla mesai, hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, husumet nedeniyle reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacının davalı gerçek şahıslar aleyhine dava açtığı davalılardan A. A'ün işyeri açma ruhsatı aldığı, Ticaret sicilinde ise A. M. Ltd.Şti. olarak kayıtlı olan işyerinde çalıştığı anlaşılmaktadır.
  Yukarıda gösterildiği üzere davacının işverene davayı tevcihte yanılmasına yol açacak kayıtlar ve fiili durum göz önüne alındığında, davanın doğru hasımı olan Limited Şirketine yöneltilerek dava dilekçesinin tebliği ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, husumet nedeniyle reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 6.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ