• TOPLU SÖZLEŞME YETKİSİNE ALTI İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE İTİRAZIN BÇM GEÇİRİLMEMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  2822 S.TSGLK/15

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2009/2061
  Karar No. 2009/1467
  Tarihi: 03.02.2009                     

  l TOPLU SÖZLEŞME YETKİSİNE ALTI İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE İTİRAZIN BÇM GEÇİRİLMEMESİ
  l AYNI SÜRE İÇERİSİNDE AYNI YETKİ TESPİTİNE İLİŞKİN BÇM GEÇİRİLEREK DAVA AÇILMASI
  l BÇM KAYIT KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMİŞ OLACAĞI

  ÖZETİ: Her ne kadar ilk itiraz dilekçesi 3.10.2008 tarihinde Edirne Bölge Çalışma Müdürlüğü kapalı olduğu gerekçesiyle kaydettirilmemiş ise de, davacı işveren aynı süre içerisinde, aynı çoğunluk tespit yazısının iptali için ikinci bir itiraz dilekçesini Edirne Bölge Çalışma Müdürlüğüne kaydettirerek Hayrabolu Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi aracılığıyla Edirne İş Mahkemesine 2008/491 esası sayılı dosya ile ikinci bir dava açmıştır. Açılan ikinci dava da ilk dava ile konusu, itiraz sebepleri ve tarafları aynı olması nedeniyle ilk dava ile birleştirilmiştir. Bu durumda dava dilekçesinin Bakanlığa veya ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğüne kaydettirilmeden dava açılmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi hatalıdır. Çoğunluk tespitine itirazlarda itiraz dilekçesinin önce Bakanlık veya ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğü kaydettirilmesi daha sonra dava açılması gibi bir zorunluluk yoktur. Bu düzenlemenin sebebi, Bakanlığının çoğunluk tespitine karşı itirazda bulunulduğundan haberdar olmasını sağlamaktır. Somut olayda Bakanlığın haberdar edilmesi itiraz dilekçesi süresinde Edirne Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne kaydettirilip yetkili mahkemede açılan ikinci dava ile sağlanmıştır.          
  DAVA: Davacı, Bakanlığın 19.9.2008 tarih ve 30620–45070 sayılı yetki tespit yazısının iptaline karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi N.Çoruh tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından davalı Genel-İş Sendikası'nın başvurusu üzerine davacı Hayrabolu Belediye Başkanlığı işyerinde 18.8.2008 başvuru tarihi itibarıyla 77 işçinin çalıştığı, bunlardan 39 işçinin davalı sendikanın üyesi olduğu, tespite konu işyerinde çalışan işçilerin üye çoğunluğuna sahip bulunduğu saptanıp buna ilişkin olumlu yetki tespit yazısı ilgililere tebliğ edilmiştir.
  Dava, 2822 sayılı yasanın 12 ve 15. maddeleri uyarınca açılmış bulunan olumlu yetki tespitine itiraza ilişkindir.
  Davacı işveren, davalı sendikanın başvurusu üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Belediye işyerinde olumlu yetki tespiti yapıldığını, tespitin işçi ve üye sayısı bakımından hatalı olduğunu, davalı sendikanın üye çoğunluğunun bulunmadığını belirterek yetki tespit yazısının iptalini talep etmiştir.
  Davalılar Bakanlık tespitinin doğru olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, dava dilekçesi bölge çalışma müdürlüğüne kayıt ettirilmeden harç ödenerek dava açılmış olduğundan davanın süre yönünden reddine karar verilmiştir.
  Davacı işveren, davanın süresinde açıldığını belirterek kararı temyiz etmiştir.
  Yetki tespitine itirazı düzenleyen 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Lokavt Kanunun 15. maddesinde yetki tespit yazısını alan işçi veya işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren, yazının kendisine tebliğ tarihinden itibaren altı iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına veya ilgili Bölge Müdürlüğüne kayıt ettirilerek yetkili mahkemeye verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
  Somut olayda olumlu yetki tespit yazısı 26.9.2008 tarihinde alan davacı işveren, çoğunluk tespitine itiraz dilekçesi Bakanlığa veya ilgili Edirne Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne kaydettirilmeksizin 3.10.2008 tarihinde yetkili Edirne İş Mahkemesi'nde işbu davayı açmıştır. Daha sonra aynı yetki tespit yazısına karşı ikinci bir dilekçeyi 6.10.2008 tarih ve 15865 sayı ile Edirne Bölge Çalışma Müdürlüğüne kaydettirerek Hayrabolu Asliye Hukuk(İş) Mahkemesi aracılığıyla Edirne İş Mahkemesine göndermiş ve yetki tespit yazısının tebliğinden itibaren 6 işgünü içerisinde ikinci bir dava açmış ve bu ikinci dava Edirne İş Mahkemesinin 2008/491 esas sayılı davası olup iş bu dava ile birleştirilmiştir.
  Her ne kadar ilk itiraz dilekçesi 3.10.2008 tarihinde Edirne Bölge Çalışma Müdürlüğü kapalı olduğu gerekçesiyle kaydettirilmemiş ise de, davacı işveren aynı süre içerisinde, aynı çoğunluk tespit yazısının iptali için ikinci bir itiraz dilekçesini Edirne Bölge Çalışma Müdürlüğüne kaydettirerek Hayrabolu Asliye Hukuk(İş) Mahkemesi aracılığıyla Edirne İş Mahkemesine 2008/491 esası sayılı dosya ile ikinci bir dava açmıştır. Açılan ikinci dava da ilk dava ile konusu, itiraz sebepleri ve tarafları aynı olması nedeniyle ilk dava ile birleştirilmiştir. Bu durumda dava dilekçesinin Bakanlığa veya ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğüne kaydettirilmeden dava açılmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi hatalıdır. Çoğunluk tespitine itirazlarda itiraz dilekçesinin önce Bakanlık veya ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğü kaydettirilmesi daha sonra dava açılması gibi bir zorunluluk yoktur. Bu düzenlemenin sebebi, Bakanlığının çoğunluk tespitine karşı itirazda bulunulduğundan haberdar olmasını sağlamaktır. Somut olayda Bakanlığın haberdar edilmesi itiraz dilekçesi süresinde Edirne Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne kaydettirilip yetkili mahkemede açılan ikinci dava ile sağlanmıştır.
  Böyle olunca işin esası incelenerek ortaya çıkan sonuca göre bir karar verilmesi gerekir iken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 3.2.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ