• TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN NORMATİF ETKİSİ

  İlgili Kanun/md:

  1475 S.İş.K/13

  2822S.TSGLK/6,7,8

   

  T.C

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO:        2003/4700
  KARAR NO:     2003/17367
  TARİHİ:           20.10.2003

  l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN NORMATİF ETKİSİ
  l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN HİZMET AKDİ OLARAK DEVAM ETMESİ

  ÖZÜ: Belirtmek gerekir ki bu işyeri 22.3.2001 tarihi olan satım tarihine kadar 7.8.2001 tarihinde imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamındadır. Nitekim fark ücret ve kıdem tazminatı TİS’e taraf devralan SEKA AŞ. tarafından ödenmiştir. Devralan davalı işveren 22.3.2001 tarihine kadar Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinden bu tarihten fesih tarihine kadar da toplu iş sözleşmesi hükümlerinin hizmet akdi hükmü olarak devam etmesi gerektiği konusundaki normatif hüküm uyarınca sorumluluğu vardır.
  Davalı işverenin imza tarihinde Toplu İş Sözleşmesine taraf olmaması ve işyerinin 22.03.2001 tarihinde Toplu İş Sözleşmesi kapsamı dışına çıkarılması sonuca etkili değildir.
  Zira Toplu İş Sözleşmesi 1.1.2001 tarihinde yürürlüğe girmiş ve davacıyı kapsamına almıştır. Davalı da yürürlük tarihinden sonra 22.3.2001 tarihinde devraldığına göre; bu dönem için yürürlüğe giren ücret nedeniyle oluşacak fark ihbar tazminatından sorumlu olacaktır. Fark ihbar tazminatının hesaplanarak hüküm altına alınması gerekirken, yazılı şekilde reddi hatalıdır.

  DAVA: Davacı ihbar ve kıdem tazminatı farkını ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm duruşmalı olarak davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de, HUMK.nun 435.maddesi gereğince duruşma isteğinin süreden reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  Hizmet akdi davalı işverence işyerinin fiilen devralındığı tarih olan 30.03.2001 tarihinde feshedilen ve bu tarihte ödenen ücret üzerinden ihbar tazminatı davalı tarafından ödenen davacı 7.8.2001 tarihinde imzalanan ve 1.1.2001 tarihinde yürürlüğe giren Toplu İş Sözleşmesinde belirlenen ücrete göre fark ihbar tazminatı isteminde bulunmuştur.
  Mahkemece savunmaya ve bilirkişi mütalaasına değer verilerek davalı işverenin Toplu İş Sözleşmesine taraf olmadığı, imza tarihinde davacı ile davalı arasında bir ilişki bulunmadığı Toplu İş Sözleşmesinin davalı işyerini kapsamadığı gerekçesi ile istek reddedilmiştir.
  İşyerinin Toplu İş Sözleşmesine taraf SEKA AŞ. tarafından 22.03.2001 tarihinde davalıya satıldığı ve 30.3.2001 tarihinde fiilen devredildiği Toplu iş Sözleşmesinin davacının üyesi bulunduğu sendika ile SEKA. AŞ. arasında 7.8.2001 tarihinde imzalandığı ve yürürlük tarihinin 1.1.2001 tarihi olduğu yürürlük ile imza tarihi arasında çıkarılanlara uygulanacağının geçici 2. maddesi gereğince kararlaştırıldığı ve davalı işyerinin de 22.03.2001 satış tarihi itibarıyla toplu iş sözleşmesi kapsamı dışına çıkarıldığı anlaşılmaktadır.
  Belirtmek gerekir ki bu işyeri 22.3.2001 tarihi olan satım tarihine kadar 7.8.2001 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamındadır. Nitekim fark ücret ve kıdem tazminatı TİS’e taraf devralan SEKA AŞ tarafından ödenmiştir. Devralan davalı işveren 22.3.2001 tarihine kadar Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinden bu tarihten fesih tarihine kadar da toplu iş sözleşmesi hükümlerinin hizmet akdi hükmü olarak devam etmesi gerektiği konusundaki normatif hüküm uyarınca sorumluluğu vardır.
  Davalı işverenin imza tarihinde Toplu İş Sözleşmesine taraf olmaması ve işyerinin 22.03.2001 tarihinde Toplu İş Sözleşmesi kapsamı dışına çıkarılması sonuca etkili değildir.
  Zira Toplu İş Sözleşmesi 1.1.2001 tarihinde yürürlüğe girmiş ve davacıyı kapsamına almıştır. Davalı da yürürlük tarihinden sonra 22.3.2001 tarihinde devraldığına göre; bu dönem için yürürlüğe giren ücret nedeniyle oluşacak fark ihbar tazminatından sorumlu olacaktır. Fark ihbar tazminatının hesaplanarak hüküm altına alınması gerekirken, yazılı şekilde reddi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ