• TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE KIDEMLİ İŞÇİLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN İHBAR ÖNELLE-RİNİN KIDEMSİZ İŞÇİLERE UYGULANMAMASI

  İlgili Kanun / Madde
  2822 S.TSGLK/2

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ


  Esas No: 2006/12851
  Karar No: 2006/32166
  Tarihi:      07.12.2006

  l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE KIDEMLİ İŞÇİLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN İHBAR ÖNELLE-RİNİN KIDEMSİZ İŞÇİLERE UYGULANMAMASI
  l EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK OLUŞ-TURMAMA
  l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YORUMU

  ÖZETİ: TİS’nin 89.maddesinin ikinci fıkrasında 1.3.1989 tarihinden sonra işe giren işçiler için birinci fıkrada öngörülen arttırılmış önel sürelerinin uygulanmayacağı açıkça belirlenmiştir.TİS; hizmet akdinin yapılması, içeriğini ve sona ermesi hususlarını düzenleyen normatif hükümler içeren bir sözleşme olup, getirdiği hükümlerin önce sözel, daha sonra amaçsal yorumunu gerektirmektedir.Kıdemli işçiler için öngörülen arttırılmış önel sürelerinin 1.3.1989 tarihinden sonra işe girenler için yasal ihbar öneli verilme uygulaması eşitlik ilkelerine aykırılık oluşturmaz.

  DAVA: Davacı, ihbar tazminatı farkı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1- Davada taraf sıfatını almayan, hakkında hüküm kurulmayan ve temyizinde hukuki yaran bulunmayan ihbar olunan Tekel A.Ş.nin temyiz dilekçesinin Reddine,
  2- Davalı Mey Alkollü İçkiler A.Ş.nin temyizine gelince;
  Davacının üyesi olduğu sendikanın, davalı işveren sendikası ile 18.9.2003 tarihinde bağıtladığı 1.3.2003 - 28.2.2005 yürürlük tarihli TİS nin 89.maddesinin ikinci fıkrasında 1.3.1989 tarihinden sonra işe giren işçiler için birinci fıkrada öngörülen arttırılmış önel sürelerinin uygulanmayacağı açıkça belirlenmiştir.TİS; hizmet akdinin yapılması, içeriğini ve sona ermesi hususlarını düzenleyen normatif hükümler içeren bir sözleşme olup, getirdiği hükümlerin önce sözel, daha sonra amaçsal yorumunu gerektirmektedir.Kıdemli işçiler için öngörülen arttırılmış önel sürelerinin 1.3.1989 tarihinden sonra işe girenler için yasal ihbar öneli verilme uygulaması eşitlik ilkelerine aykırılık oluşturmaz.
  Mahkemece ihbar tazminatı fark talebinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,7.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ