• TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ DAVASINDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/13157
  2004/12584
  26.05.2004
  İlgili Kanun / Madde
  2822 S.TSGLK/13,14,15
   
   
  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ DAVASINDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI
    ÖZETİ: Olumlu yetki tespitine itiraz davalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yasal hasım durumundadır. Ayrıca HUMK.47.maddesi gereğince iki davalı arasında zorunlu dava arkadaşlığı vardır. Bu nedenle yetki itirazının kabulüne karar verebilmesi için HUMK 92.maddesi uyarınca her iki davalının da itirazı kabul etmesi gerekir. Bunun sonucunda davalılardan yalnız birinin yetki itirazını kabul etmesi yeterli görülerek davanın kabulü ve yetki tespitinin iptaline karar verilmesi hatalıdır.
               
  G. Gemlik Liman ve Depolama AŞ. adına Avukat K. Y ile 1.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü adına Avukat A. B. 2.L.-İş sendikası Genel Başkanlığı adına Avukat S. K aralarındaki dava hakkında Bursa 3. İş Mahkemesinden verilen 15.4.2004 günlü ve 628 - 27 sayılı hüküm, davalı Bakanlık ile davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İtiraz eden vekili, davalı sendikanın başvurusu üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işyeri düzeyinde olumlu yetki tespiti yaptığını, işveren şirkette başvuru tarihi itibari ile 280 işçi çalıştığını, bu nedenle tespitin işçi sayısı bakımından hatalı olduğunu belirterek Bakanlığın 29.8.2003 tarttı ve 25469 - 9836 sayılı yetki tespit kararının iptalini talep etmiştir.
  Davalı sendika vekili, 15.4.2004 tarihli oturumda vekaletnamesindeki yetkiye dayanarak davayı kabul ettiklerini bildirmiş, beyanının doğruluğunu imzasıyla onaylamıştır.
  Davalı Bakanlık vekili, yetkisizlik itirazı ile birlikte davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, sendika vekilinin davayı, kabul beyanı dikkate alınarak itirazın kabulüne ve olumlu yetki tespit yazısının iptaline karar vermiştir.
  Olumlu yetki tespitine itiraz davalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yasal hasım durumundadır. Ayrıca HUMK.47.maddesi gereğince iki davalı arasında zorunlu dava arkadaşlığı vardır. Bu nedenle yetki itirazının kabulüne karar verebilmesi için HUMK 92.maddesi uyarınca her iki davalının da itirazı kabul etmesi gerekir. Bunun sonucunda davalılardan yalnız birinin yetki itirazını kabul etmesi yeterli görülerek davanın kabulü ve yetki tespitinin iptaline karar verilmesi hatalıdır.
  Mahkemece yapılacak iş, davanın esasına girip tarafların delillerini toplayarak gerekirse bilirkişiden rapor alınmak suretiyle tüm deliller bir değerlendirmeye tabi tutularak hasıl olacak sonuca göre karar vermektir.
  SONUÇ: Yukarıda belirtilen sebeplerle itirazın kabulüne ilişkin temyiz olunan kararın BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine 26.5.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ