• TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2014/1644
  2014/955
  27.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  6356 S. TSK/41-43
     
  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ
  • İŞLETME MERKEZİNİN BAĞLI BULUNDUĞU ÇALIŞMA VE İŞ KURUMUMÜDÜRLÜĞÜNÜN BAĞLI OLDUĞU İŞ MAHKEMESİNDE GÖRÜLECEĞİ
   
  ÖZETİ  6356 sayılı Kanun'un 2/1-c maddesine göre görevli makam; işyeri toplu iş sözleşmesi için işyerinin, işletme toplu iş sözleşmesi için işletme merkezinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü, aynı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yetki alanına giren işyerleri için yapılacak grup toplu iş sözleşmelerinde bu işyerlerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü, birden fazla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsayacak grup toplu iş sözleşmesi için ise Bakanlıktır.
              Yetki tespiti ve yetki itirazı konusu 6356 sayılı Kanun'un, “Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması” başlıklı sekizinci bölümünde düzenlenmiştir. Yukarıda belirtilen kanuni düzenleme karşısında, yetki tespitinin iptaline ilişkin açılacak davaların görevli makamın bulunduğu yer mahkemesinde görülmesi gerekir.
              Somut olayda, 24.09.2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Manisa Belediyesi işletmesinde, davalı Belediye-İş Sendikasının yetkili, davacı Hizmet-İş Sendikasının ise yetkisiz olduğunun tespiti üzerine, olumlu ve olumsuz yetki tespitinin iptali talep olunmuştur. Yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular ışığında, Manisa Belediyesi İşletmesi yönünden görevli makamın Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olması seebebiyle, yetki tespitinin iptaline ilişkin açılan davada kesin yetkili mahkeme Manisa İş Mahkemesidir. Davanın yetkili mahkemede açılması sebebiyle, mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken, dosya içeriğine uygun düşmeyen gerekçe ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
   
               

  DAVA :           Davacı, Manisa Belediyesi işletmesinde 03.09.2013 yetki başvuru tarihi itibariyle toplu iş sözleşmesi yapmak üzere çoğunluğunun bulunduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.
                           Mahkeme, davayı yetki yönünden reddetmiştir.
                           Hüküm süresi içinde davacı ve davalı Belediye-İş Sendikası avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Yılmaz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı vekili, Manisa Belediyesi işletmesinde davalı sendikanın yetkili, kendilerinin ise yetkisiz olduğuna dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan 24.09.2013 tarih ve 14340 sayılı olumlu yetki tespiti ile 24.09.2013 tarih ve 14341 sayılı olumsuz yetki tespitinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
              Davalı Cevabının Özeti:
              Dava dilekçesi tebliğ edilmediğinden, davalılar cevap vermemişlerdir.
              Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, davanın olumlu ve olumsuz yetki tespitine ilişkin olduğu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 79. maddesine göre davanın görevli makamın bulunduğu yer mahkemesinde görülmesi gerektiği, görevli makamın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olması sebebiyle Ankara İş Mahkemesinin kesin yetkili olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
              Temyiz:
              Kararı davacı ve davalı sendika temyiz etmiştir.
              Gerekçe:
              Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan olumlu ve olumsuz yetki tespitinin iptaline ilişkin talep yönünden yetkili mahkemenin tespiti noktasındadır.
              6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 79. maddesine göre “Bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar iş davalarına bakmakla görevli ve yetkili mahkemelerde görülür. Ancak yedinci ila on birinci bölümlerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için, görevli makamın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.”
              6356 sayılı Kanun'un 2/1-c maddesine göre görevli makam; işyeri toplu iş sözleşmesi için işyerinin, işletme toplu iş sözleşmesi için işletme merkezinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü, aynı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yetki alanına giren işyerleri için yapılacak grup toplu iş sözleşmelerinde bu işyerlerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü, birden fazla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsayacak grup toplu iş sözleşmesi için ise Bakanlıktır.
              Yetki tespiti ve yetki itirazı konusu 6356 sayılı Kanun'un, “Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması” başlıklı sekizinci bölümünde düzenlenmiştir. Yukarıda belirtilen kanuni düzenleme karşısında, yetki tespitinin iptaline ilişkin açılacak davaların görevli makamın bulunduğu yer mahkemesinde görülmesi gerekir.
              Somut olayda, 24.09.2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Manisa Belediyesi işletmesinde, davalı Belediye-İş Sendikasının yetkili, davacı Hizmet-İş Sendikasının ise yetkisiz olduğunun tespiti üzerine, olumlu ve olumsuz yetki tespitinin iptali talep olunmuştur. Yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular ışığında, Manisa Belediyesi İşletmesi yönünden görevli makamın Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olması seebebiyle, yetki tespitinin iptaline ilişkin açılan davada kesin yetkili mahkeme Manisa İş Mahkemesidir. Davanın yetkili mahkemede açılması sebebiyle, mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken, dosya içeriğine uygun düşmeyen gerekçe ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
              Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ