• TİS’DEN YARARLANMA FARK ÜCRET ALACAĞI

  İlgili Kanun/md:
  2822 S. TSGLK/9
  4857 S. İş K/32

  l TİS’DEN YARARLANMA FARK ÜCRET ALACAĞI
  l SENDİKAYA ÜYE OLUŞ TARİHİNE GÖRE EMSAL İŞÇİ

  ÖZÜ: Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı işçinin fark ücret alacağı emsali TİS’e tabi işçinin ücreti dikkate alınarak hesaplanmıştır. Davacı işçi emsal olarak nazara alınan işçiden çok sonra sendikaya üye olmuştur. Başka bir anlatımla Toplu İş Sözleşmesinden yararlanma tarihleri arasında uzun bir süre vardır. Bu durumda emsali işçinin ücretine göre fark ücret alacağının hesaplanması doğru olmaz.

  T.C.

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS  NO:       2003/14563
  KARAR NO:     2003/16478
  TARİHİ:                       9.10.2003

  DAVA: Davacı, TİS’den doğan ücret farkı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı işçinin fark ücret alacağı emsali TİS’e tabi işçinin ücreti dikkate alınarak hesaplanmıştır. Davacı işçi emsal olarak nazara alınan işçiden çok sonra sendikaya üye olmuştur. Başka bir anlatımla Toplu İş Sözleşmesinden yararlanma tarihleri arasında uzun bir süre vardır. Bu durumda emsali işçinin ücretine göre fark ücret alacağının hesaplanması doğru olmaz. Mahkemece yapılacak iş davacının Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmaya başladığı tarihte almakta olduğu ücretine o döneme ait zam ve sonraki zamlar uygulanmak suretiyle alması gereken ücret tesbit edilmeli, dava tarihi itibariyle varsa fark ücreti belirlenerek hüküm altına alınmalıdır. Hatalı bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 9.10.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ