• TİS’DEN KAYNAKLANAN ALACAK

  İlgili Kanun / Madde
  2822 S.TSGLK/61

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/3541
  Karar No: 2006/24567
  Tarihi:      25.09.2006

  l  TİS’DEN KAYNAKLANAN ALACAK
  l İŞLETME KREDİSİ FAİZİNİN UYGULAN-MASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: TİS.den doğan ücret farkı, sosyal yardım, bayram parası ve ikramiyeye işletme kredi faizi uygulaması gerekirken yasal faiz uygulaması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, ücret zammı, sosyal yardım, ilave tediye, ikramiye, bayram yardımı, yıllık izin alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş ve davacı avukatınca da duruşma talep edilmiş ise de;HUMK.nun 435.maddesi gereğince duruşma isteğinin süreden reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- TİS.den doğan ücret farkı, sosyal yardım, bayram parası ve ikramiyeye işletme kredi faizi uygulaması gerekirken yasal faiz uygulaması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.9.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ