• TİS YÜRÜRLÜK SÜRESİNİN BİTİMİNDEN SONRA YENİ BİR TİS İMZALANMADIĞINDA TARAFLARIN ÜCRETİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE BELİRLEYEBİLECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/32
  6356 S. STK/39

  T.C.
  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi
   
  T Ü R K M İ LL E T İ A D I N A
  Y A R G I T A Y İ L A M I

  ESAS NO: 2019/3981 
  KARAR NO: 2019/10599

  Esas No. 2019/3981 
  Karar No. 2019/10599
  Tarihi: 13.05.2019

  l TİS YÜRÜRLÜK SÜRESİNİN BİTİMİNDEN SONRA YENİ BİR TİS İMZALANMADIĞINDA TARAFLARIN ÜCRETİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE BELİRLEYEBİLECEĞİ

  ÖZETİ İşyerinde son olarak yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi 15.11.2007-14.11.2009 tarihleri arasında olup daha sonra yeni bir TİS bağıtlanmamıştır. TİS'in yürürlükte olduğu dönem için belirtilen sözleşme hükümlerine göre ücret artışlarının yapılması gerekirse de sürenin bitiminde yeni sözleşme imzalanmadığı sürece iş sözleşmesi hükmü olarak geçerliliğini sürdürdüğünden taraflarca bireysel iş sözleşmesi imzalanmak suretiyle yeni ücretin belirlenmesi mümkündür.
  Dosya içinde bulunan iş sözleşmelerine göre taraflar arasında 01.01.2010 tarihinde ve sonraki her yıl başında iş sözleşmeleri imzalanmış ve ödenmesi gereken brüt ücretler ayrı ayrı belirlenmiştir.
  TİS'in süresinin bitiminde imzalanan iş sözleşmelerinde belirtilen ücretlerin ödenmesi gerektiğinden gerekirse bu yönde ek hesap raporu alınmak suretiyle isteklerle ilgili hüküm kurulmalıdır. TİS'in sona erdiği tarihten sonraya ait olan iş sözleşmelerinin ücreti belirleyen hükmüne itibar etmeyen hesap raporuna göre hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkillerinin ... Büyükşehir Belediyesine bağlı ve ihale suretiyle hizmet veren ...- ... Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği San. vc Tic. A.Ş. unvanlı şirketin Engelliler Merkezinde 01/08/2002 tarihinden itibaren şoför olarak çalıştığını, ihale ile şirketler değişse bile çalışanların aynı kaldığını ve ara vermeden kesintisiz çalışmaya devam ettiklerini, ... Büyükşehir Belediyesinin asıl işveren olduğunu, işyerinin tüm sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu, tüm işlemlerin Belediye talimatı ile şirket tarafından yapıldığını, bu nedenle işyerinin her iki davalı tarafından işletildiğini ve işçilerin çalışmalarının, denetim ve gözetimlerinin, işten çıkarılmalarının, işe alınmalarının birlikte gerçekleştirildiğini, müvekkillerinin üyesi olduğu Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası'nın imzaladığı ... 15.11.2007-14.11.2009 tarihleri arasında yürürlükte olduğunu, ücretinin 2009 yılı Ocak ve Mayıs aylarında İş Kanunu'nun 22 ve 62. maddelerine göre düzenlemelerine aykırı hareket edilerek düşürüldüğünü ileri sürerek, ... ücret zammı ve ücret farkı alacağını talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı Sağlık ... Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sosyal Hizmetler San. ve Tic. A.Ş. vekili, davacının 01/08/2002-14/11/2009 tarihleri arasında müvekkil şirkette ... Büyükşehir Belediyesinden ihale ile alınan değişik projeler kapsamında yıllık belirli süreli iş sözleşmeleri ile çalıştığını, iş koşullarındaki değişikliğin usul ve yasaya uygun olduğunu, 07.11.2008 tarihinden itibaren davacıya ...’den kaynaklanan alacaklarının ödendiğini, ...’nin 14.11.2009 tarihi itibari ile sona erdiğini, 1.1.2010 tarihinde davacı ile yeni bir iş sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşme ile ücret ve parasal haklar konusunda değişiklikler yapıldığını vc karşılıklı imza altına alındığını savunarak davanın reddini istemiştir.
  Davalı T.C. ... vekili, öncelikle zamanaşımı itirazında bulunduklarını, davacının müvekkil belediyenin işçisi olmadığını, tamamen özel hukuk tüzel kişisi olan ve belediye ile hiçbir hukuki bağı olmayan diğer davalı firmanın işçisi olduğunu, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmış olacağından haklarını da bu sözleşme kapsamında ancak kendisini çalıştırmış olan firmadan talep edebileceğini savunarak davanın reddini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
  D) Temyiz:
  Kararı davalılar temyiz etmiştir. 
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacının ücret farkı alacağının hesaplanması konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 
  Davacı işçi davalıların asıl işveren ve alt işveren olduğu işyerinde çalışmış, açmış olduğu bu davada toplu iş sözleşmesinden yararlandığı sırada sözleşmede kararlaştırılan ücretin ödenmediği ve daha sonraki dönemde ücretlerinin düşürüldüğünü iddia ederek, ücret zammı alacağı ile ücret farkı alacağı taleplerinde bulunmuştur.
  Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, işyerinde ... yürürlükte olduğu dönem için TİS'teki ücret artışları uygulanmak suretiyle TİS farkları belirlenmiş ayrıca TİS'e göre son olarak ödenmesi gereken ücret belirlenerek daha sonraki dönemde ödenen ücretler ile aradaki fark hesaplanmıştır.
  İşyerinde son olarak yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi 15.11.2007-14.11.2009 tarihleri arasında olup daha sonra yeni bir TİS bağıtlanmamıştır. TİS'in yürürlükte olduğu dönem için belirtilen sözleşme hükümlerine göre ücret artışlarının yapılması gerekirse de sürenin bitiminde yeni sözleşme imzalanmadığı sürece iş sözleşmesi hükmü olarak geçerliliğini sürdürdüğünden taraflarca bireysel iş sözleşmesi imzalanmak suretiyle yeni ücretin belirlenmesi mümkündür.
  Dosya içinde bulunan iş sözleşmelerine göre taraflar arasında 01.01.2010 tarihinde ve sonraki her yıl başında iş sözleşmeleri imzalanmış ve ödenmesi gereken brüt ücretler ayrı ayrı belirlenmiştir.
  TİS'in süresinin bitiminde imzalanan iş sözleşmelerinde belirtilen ücretlerin ödenmesi gerektiğinden gerekirse bu yönde ek hesap raporu alınmak suretiyle isteklerle ilgili hüküm kurulmalıdır. TİS'in sona erdiği tarihten sonraya ait olan iş sözleşmelerinin ücreti belirleyen hükmüne itibar etmeyen hesap raporuna göre hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 13.05.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ