• TİS YETKİ TESPİTİNE ESAS SAYININ BELİRLENMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  2822 S.TSGLK/13,14

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
                                
  Esas No. 2005/27017
  Karar No. 2005/29799
  Tarihi: 15.09.2005         
             
  l TİS YETKİ TESPİTİNE ESAS SAYININ BELİRLENMESİ
  l KAPSAM DIŞI PERSONELİNDE ÇALIŞAN SAYISINDA DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ
  l İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMININ DAR YORUMLANMASI GEREĞİ

  ÖZETİ: İşveren vekili kavramını dar yorumlanarak daha çok işçinin toplu iş sözleşmesi hakkından yararlanmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bu neden ile yürürlük süresi çok önce sona eren toplu iş sözleşmesinde kapsam dışı personel durumunda olan işçilerin toplam işçi sayısından çoğunluk tespitinde nazara alınması gerekir. Diğer bir ifade ile yasada belirtilen kişiler dışında işyerinde veya işletmede iş sözleşmesi ile çalışan işçinin toplam işçi sayısına dahil edilmesi gerekir. Mahkemece yapılacak iş bu esaslara göre delilleri değerlendirmeli ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

  DAVA: Türkiye Ticaret Kooperatif Eğitim Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası Tez-Koop İş) adına Avukat F S E ile 1- Ordu Yardımlaşma Kurumu Gen. Müd. (Oyak) adına Avukat G.Ö aralarındaki dava hakkında Ankara 11. İş Mahkemesinden verilen 20.7.2005 günlü ve 251-426 sayılı hüküm, davalılar avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İtiraz eden sendika, aleyhine itiraz ettikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından OYAK-Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü işyerinde olumsuz yetki tespiti yaptığını, oysa yürürlük süresi sona eren toplu iş sözleşmesinde kapsam dışı bırakılan işçilerin sözleşmeden yararlanmadıkları için sendikaya üye olmadıklarını, kapsam dışı personelin sayısının kapsam içi işçi sayısından daha fazla olduğunu, bu neden ile çoğunluk sağlanamadığını, toplam işçi sayısına dahil edilmemesi gerektiğini belirterek Bakanlığın 10.2.2005 tarih ve 8008-3956 sayılı olumsuz yetki tespitinin iptali ile tespite konu işyerinde çoğunluklarının bulunduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece yürürlüğü sona eren toplu iş sözleşmesinde kapsam dışı bırakılan personelin toplam işçi sayısından düşülerek, sadece kapsam içi çalışan işçilerin yandan fazlasının üyeliğine sahip olduğu gerekçesi ile itirazın kabulüne tespite konu işyerinde itiraz eden sendikanın çoğunluğunun bulunduğuna karar verilmiştir.
  4101 sayılı Kanun ile değişik 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 2. maddesinin 6. fıkrası ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 62. maddesinde işveren sayılan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşları adına işletmenin bütününü sevk idare eden veya toplu görüşmeler sırasında taraf olarak hareket eden kişilerin işveren vekili sayılacaklarını düzenlemiştir. Bu düzenlemelerde işveren vekili kavramını dar yorumlanarak daha çok işçinin toplu iş sözleşmesi hakkından yararlanmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bu neden ile yürürlük süresi çok önce sona eren toplu iş sözleşmesinde kapsam dışı personel durumunda olan işçilerin toplam işçi sayısından çoğunluk tespitinde nazara alınması gerekir. Diğer bir ifade ile yasada belirtilen kişiler dışında işyerinde veya işletmede iş sözleşmesi ile çalışan işçinin toplam işçi sayısına dahil edilmesi gerekir. Mahkemece yapılacak iş bu esaslara göre delilleri değerlendirmeli ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir.
  Yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye istek halinde iadesine, 15.09.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ