• TİS SENDİKA ÜYELİK AİDATI DIŞINDA ÜCRETTEN KESİNTİ YAPILMASININ KARAR-LAŞTIRILMASININ GEÇERSİZ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  2821 S.SK/61

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/13262
  Karar No: 2006/16538
  Tarihi:      08.06.2006

  l TİS SENDİKA ÜYELİK AİDATI DIŞINDA ÜCRETTEN KESİNTİ YAPILMASININ KARAR-LAŞTIRILMASININ GEÇERSİZ OLMASI

  ÖZETİ: 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 61. maddesi gereği sendika üyelik aidatı kesilmesi dışında toplu iş sözleşmelerin işçilerin ücretlerinden kesinti yapılmasına dair hüküm konulamaz. Toplu İş Sözleşmesinde mevcut olduğu iddia olunan işçi ücretlerinden spor aidatı kesilmesi yolundaki düzenlemeler geçerli değildir.

  DAVA: Davacı, ihbar tazminatı ile spor aidatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 61.maddesi gereği sendika üyelik aidatı kesilmesi dışında toplu iş sözleşmelerin işçilerin ücretlerinden kesinti yapılmasına dair hüküm konulamaz. Toplu İş Sözleşmesinde mevcut olduğu iddia olunan işçi ücretlerinden spor aidatı kesilmesi yolundaki düzenlemeler geçerli değildir. Bu sebeple davacının ücretinden spor aidatı adı altında bir kesinti yapılmışsa bunların belirlenerek davacının isteği de göz önünde bulundurularak hüküm altına alınması gerekir. Yazılı şekilde anılan isteğin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 8.6.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ