• TİS DOĞAN ALACAK-FAİZ-TALEPLE BAĞLILIK

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/14
  HUMK/74

  l TİS DOĞAN ALACAK-FAİZ-TALEPLE BAĞLILIK

  ÖZÜ: Toplu İş Sözleşmesinin 18 ve 35. maddelerinde gerek iş akdinin yürürlükte olduğu gerek feshedildiği tarihte işçinin haklarının hangi tarihlerde ödeneceği ve ödenmemesi halinde uygulanacak yaptırım düzenlenmiştir. Ancak davacı dava dilekçesinde ihbar tazminatı, ücret ve yıllık izin alacağı için yasal faiz isteminde bulunmuştur. Buna göre, H.U.M.K. 74. maddesine aykırı olarak talep aşılmak suretiyle bu alacaklara En Yüksek Banka İşletme Kredisi Faizi yürütülmesi hatalıdır.
   

  T.C

  YARGITAY

   9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO:        2003/1942
  KARAR NO:     2003/14779
  TARİHİ:           18.09.2003

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ve TİS’den doğan işçilik alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Toplu İş Sözleşmesinin 18 ve 35. maddelerinde gerek iş akdinin yürürlükte olduğu gerek feshedildiği tarihte işçinin haklarının hangi tarihlerde ödeneceği ve ödenmemesi halinde uygulanacak yaptırım düzenlenmiştir. Ancak davacı dava dilekçesinde ihbar tazminatı, ücret ve yıllık izin alacağı için yasal faiz isteminde bulunmuştur. Buna göre, H.U.M.K. 74. maddesine aykırı olarak talep aşılmak suretiyle bu alacaklara En Yüksek Banka İşletme Kredisi Faizi yürütülmesi hatalıdır.
  3. Toplu İş Sözleşmesinin 17. maddesinden doğan tazminat alacağında ilk dava dilekçesi ek davada hüküm alınan miktar için temerrüt oluşturmaz. Ek dava konusu hüküm altına alınan miktara ek dava tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ