• TİS DİSİPLİN CEZALARININ DİSİPLİN KURULUNCA VERİLECEĞİ HÜKMÜNE UYMAMA

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14
  4857 S.İşK/17

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/28975
  Karar No: 2006/8268
  Tarihi:      03.04.2006

  l TİS DİSİPLİN CEZALARININ DİSİPLİN KURULUNCA VERİLECEĞİ HÜKMÜNE UYMAMA
  l HAKSIZ FESİH
  l KIDEM İHBAR TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ

  ÖZETİ: İşyerinde yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesinin 79-81. maddeleri gereğince disiplin cezaları, işyeri disiplin kurulunca karar alınmak suretiyle verilebilmektedir. Fesih kararında bir disiplin cezası olduğuna göre, işverenin bu koşula riayet etmeden iş aktini feshetmesi hatalı olduğundan davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İşyerinde yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesinin 79-81.maddeleri gereğince disiplin cezaları, işyeri disiplin kurulunca karar alınmak suretiyle verilebilmektedir. Fesih karanda bir disiplin cezası olduğuna göre, işverenin bu koşula riayet etmeden iş aktini feshetmesi hatalı olduğundan davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekir. Mahkemenin yazılı düşünce ile bu isteklerin reddine karar vermesi hatalı olup kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 3.4.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ