• TİCARET UNVANLARINDAKİ BENZERLİK NEDENİYLE UNVANDA YANILMA

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2007/5725
  Karar No: 2007/13565
  Tarihi:      30.04.2007

  l TİCARET UNVANLARINDAKİ BENZERLİK NEDENİYLE UNVANDA YANILMA
  l DAVANIN GERÇEK İŞVERENE YÖNEL-TİLMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacı dava dilekçesinde çalıştığı işyerini ve adresini açıkça belirtmiştir. Ancak işveren olmayan bir başka şirketi davalı olarak göstermiştir. Davalı şirket ile işveren şirketin ticaret unvanlarındaki benzerlik ve İşten Ayrılma Bildirgesinde işverenin ticaret unvanımı okunaklı olmadığı dikkate alındığında davacının şirket unvan konusunda yanıldığı açıktır. Nitekim, davacı yargılama sırasında şirketin ticaret unvanında yanıldıklarını davasını gerçek işverene yöneltmek istediğini belirtmiştir. Mahkemece davacıya davasını gerçek işverene yöneltme olanağı verilmeden gerçek işveren ile davalı şirketin farklı tüzel kişilikle; olduğundan söz edilerek davanın reddine karar verilmiş olması hatalıdır.

  DAVA; Davacı,  feshin geçersizline ve işe iadesine  karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini iler sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halindi ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davalı  şirket,  davacı  ile aralarında  iş  sözleşmesi  bulunmadığım  belirlere] davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece davacının davalı şirketin işçisi olmadığı, davacının çalıştığı işyerinin Bakırlar Tekstil San.ve Tic. A.Ş. olduğu, anılan şirket ile davalı şirketin farklı tüzel kişilikle olması nedeniyle davanın reddine kırar verilmiştir.
  Davacı dava dilekçesinde çalıştığı işyerini ve adresini açıkça belirtmiştir. Ancak işveren olmayan bir başka şirketi davalı olarak göstermiştir. Davalı şirket ile işveren şirketin ticaret unvanlarındaki benzerlik ve İşten Ayrılma Bildirgesinde işverenin ticaret unvanımı okunaklı olmadığı dikkate alındığında davacının şirket unvan konusunda yanıldığı açıktır Nitekim, davacı yargılama sırasında şirketin ticaret unvanında yanıldıklarını davasını gerçek işverene yöneltmek istediğini belirtmiştir. Mahkemece davacıya davasını gerçek işverene yöneltme olanağı verilmeden gerçek işveren ile davalı şirketin farklı tüzel kişilikle; olduğundan söz edilerek davanın reddine karar verilmiş olması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.4.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ