• TEMSİLDE HATA

  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi                           2016/4195 E.  ,  2019/52 K.
   
    Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2016/4195
  2019/52
  07.01.2019
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/18-21

   
     
  • TEMSİLDE HATA
  • DAVALI TARAFIN YANLIŞ GÖSTERİLMESİNİN KABUL EDİLEBİLİR BİR YANILGIYA DAYANMASI
  •  
   
    ÖZETİ davacının işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinden işverenin Şahlan Kabin San. Tic. A.Ş. olmasına rağmen, dosya kapsamındaki belgelere göre şirket yetkilisi olan ve fesih bildirimi ile davacının maaş bordrosunda ismi geçen Ayhan Kürkçüoğlu'na dava açılmak istenerek Adnan Kürkçüoğlu aleyhine alacak talebinde bulunulduğu görülmektedir. Dosya içeriğine göre; davalı tarafın yanlış gösterilmesinin kabul edilebilir bir yanılgıya dayandığı anlaşılmaktadır. Bu halde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 124. maddesi uyarınca, davanın Şahlan Kabin San. Tic. A.Ş.'ye yöneltilmesi ve davalının davanın tarafı olmaktan çıkartılması için davacı tarafa mehil verilmeli, usulüne uygun bir şekilde taraf teşkili sağlanarak anılan şirketin gösterdiği deliller de toplanmalı ve dosya yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre bir karar verilmelidir. Taraf teşkili sağlanmadan yazılı şekilde karar verilmesi usule aykırı olup hükmün bu yönden bozulması gerekmiştir
  .
   
   
                 


  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Yıldız tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı; müvekkilinin haberi olmadan iş sözleşmesinin işveren tarafından  feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile ödenmediğini iddia ettiği ücret alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı tarafından davaya cevap verilmemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanılan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davalı temyiz etmiştir. 
  Gerekçe:
  Somut olayda; davacının işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinden işverenin Şahlan Kabin San. Tic. A.Ş. olmasına rağmen, dosya kapsamındaki belgelere göre şirket yetkilisi olan ve fesih bildirimi ile davacının maaş bordrosunda ismi geçen Ayhan Kürkçüoğlu'na dava açılmak istenerek Adnan Kürkçüoğlu aleyhine alacak talebinde bulunulduğu görülmektedir. Dosya içeriğine göre; davalı tarafın yanlış gösterilmesinin kabul edilebilir bir yanılgıya dayandığı anlaşılmaktadır. Bu halde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 124. maddesi uyarınca, davanın Şahlan Kabin San. Tic. A.Ş.'ye yöneltilmesi ve davalının davanın tarafı olmaktan çıkartılması için davacı tarafa mehil verilmeli, usulüne uygun bir şekilde taraf teşkili sağlanarak anılan şirketin gösterdiği deliller de toplanmalı ve dosya yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre bir karar verilmelidir. Taraf teşkili sağlanmadan yazılı şekilde karar verilmesi usule aykırı olup hükmün bu yönden bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.01.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.        
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ