• TEMSİLDE HATA

  İlgili Kanun / Madde
  506.S.SGK/79

  T.C
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ


  Esas No. 2009/12355
  Karar No. 2010/9434
  Tarihi: 04.10.2010                     
   
  l  TEMSİLDE HATA

  ÖZETİ: Davada işveren olarak Selman Demir gösterilmiş ve dava yazılı şekilde sonuçlandırılmıştır. Hâlbuki işveren davalı Selman Demir'in de ortağı olduğu Beydemir İnşaat Ticaret Limitet Şirketime ait işyeri olmakla davada temsilde hata nedeniyle dava dilekçesinin husumet yokluğu nedeni ile reddi yerine, davanın yöntemince Beydemir inşaat Ticaret Limitet Şirketi'ne yöneltilerek taraf teşkili sağlanıp delilleri sorularak oluşacak sonuca göre karar verilmek gerekirken taraf teşkili sağlanmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir

  DAVA: Davacı, davalı işveren nezdinde 01.09.2002-30.04.2003 tarihleri arası çalıştığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Filiz Ekizoğlu tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Davacı, 01.09.2002-30.04.2003 tarihleri arasında davalı işyerinde aralıksız çalıştığının tespitini istemiştir.
  Mahkeme husumet yokluğu nedeni ile davanın reddine karar vermiştir.
  Yapılan incelemede, niza konusu edilen dönemle ilgili olarak kuruma bildirim yapılmadığı anlaşılmaktadır.
  Davacı tarafından dava konusu edilen çalışmaların davalı olarak gösterilen Selman Demir adına değil, davalı Selman Demir'in de ortağı olduğu Beydemir inşaat Ticaret Limitet Şirketi'ne ait işyerinde geçtiği anlaşılmaktadır.
  Hizmet tespiti davalarında 506 sayılı Yasa'nın 79. ve H.U.M.K' nun 38. Maddelerinin uygulamasında husumet dava şartlarındandır. Davanın doğru hasıma yöneltilmesi gerekir.
  Davanın hasımda değil temsilcide yanılma sonucu açılması halinde davanın husumetten reddedilmeyip, gerçek temsilciye yöneltilmesi gerektiği Yargıtay'ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.
  Davada işveren olarak Selman Demir gösterilmiş ve dava yazılı şekilde sonuçlandırılmıştır. Hâlbuki işveren davalı Selman Demir'in de ortağı olduğu Beydemir İnşaat Ticaret Limitet Şirketime ait işyeri olmakla davada temsilde hata nedeniyle dava dilekçesinin husumet yokluğu nedeni ile reddi yerine, davanın yöntemince Beydemir inşaat Ticaret Limitet Şirketi'ne yöneltilerek taraf teşkili sağlanıp delilleri sorularak oluşacak sonuca göre karar verilmek gerekirken taraf teşkili sağlanmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 04.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ