• TEMSİLCİDE YANILMA

  İlgili Kanun / Madde
  1088 S.HUMK/77

  T.C
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ 

  Esas No. 2007/23515
  Karar No. 2008/7946
  Tarihi: 26.05.2008                                

  l TEMSİLCİDE YANILMA

  ÖZETİ: Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davalı Ömer Seyfettin Pirinç'in Çağ Dekoratif Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortağı ve yetkilisi olduğu, iş kazasının Çağ Dekoratif Can Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi işyerinde meydana geldiği, dava dilekçesinde şirket isimleri karıştırılarak Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin davalı olarak gösterildiği, ayrıca şirket ortağı ve yetkilisi olan Ömer Seyfettin Pirinç'inde davalı olarak gösterildiği, davaya gerçek davalı olan Çağ Dekoratif Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi vekilinin katıldığı görülmüştür.
  HUMK' nun 77. maddesi uyarınca, davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması gerektiği de dikkate alınarak davanın hasımda değil temsilcide yanılma sonucu açıldığı kabul edilerek davacıya davalı adını düzeltilmesi için mehil verilip düzeltilme ve dava dilekçesinin şirkete tebliği yolu ile sonuca gidilebilecekken yazılı şekilde karar verilmiş olması uygun bulunmamıştır.

  DAVA: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi M.Altan Çeliker tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine.
  2-Dava, iş kazası sonucu uğranılan maddi ve manevi zararın giderilmesi istemine ilişkindir.
  Mahkemenin davalılardan Ömer Seyfettin Pirinç yönünden davanın reddine dair karan aşağıdaki gerekçelerle doğru görülmemiştir.
  Davada husumetin işveren şirket olan Çağ Dekoratif Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yerine şirket yetkilisi olan Ömer Seyfettin Pirinç' e yöneltildiği, davanın hasıma açılmayıp yanılma sonucu temsilciye açılması halinde, davanın bu nedene dayalı olarak reddi yerine gerçek temsilciye yöneltilerek sonuçlandırılması gerektiği Yargıtay'ın yerleşmiş görüşlerindendir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davalı Ömer Seyfettin Pirinç'in Çağ Dekoratif Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortağı ve yetkilisi olduğu, iş kazasının Çağ Dekoratif Can Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi işyerinde meydana geldiği, dava dilekçesinde şirket isimleri karıştırılarak Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin davalı olarak gösterildiği, ayrıca şirket ortağı ve yetkilisi olan Ömer Seyfettin Pirinç'inde davalı olarak gösterildiği, davaya gerçek davalı olan Çağ Dekoratif Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi vekilinin katıldığı görülmüştür.
  HUMK' nun 77. maddesi uyarınca, davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması gerektiğinde dikkate alınarak davanın hasımda değil temsilcide yanılma sonucu açıldığı kabul edilerek davacıya davalı adını düzeltilmesi için mehil verilip düzeltilme ve dava dilekçesinin şirkete tebliği yolu ile sonuca gidilebilecekken yazılı şekilde karar verilmiş olması uygun bulunmamıştır.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz ardı edilerek kurulan hüküm usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 26.5.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ