• TEMSİLCİDE YANILMA

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2017/5816
  2017/13333
  05.06.2017
  İlgili Kanun / Madde

  6100  S. HMK. /124


   
     
  • TEMSİLCİDE YANILMA
  • TEMSİLCİDE YANILMANIN RESEN DİKKATE ALINACAĞI
  • TEMSİLCİDE YANILMADA HUSUMET YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ
   
  ÖZETİ   6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 124. Maddesi ile bir davada taraf değişikliğinin, ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkün olduğu, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebinin, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilebileceği, dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesinin kabul edilebilir bir yanılgıya dayanması halinde hâkimin karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebileceği düzenlenmiştir.
  Yargıtayın istikrar kazanmış uygulamalarına göre de, davacı, temsilcideki yanılmayı sonradan düzeltebilir. Temsilcide yanılmanın hukukî yaptırımı, hasımda yanılmada olduğu gibi, davanın reddi gibi ağır bir sonuç doğurmaz.
  Dava, tüzel kişiliği ve taraf sıfatı bulunmayan ... Öğretmenevi Müdürlüğüne karşı açılmış ve mahkemece, Milli Eğitim Bakanlığına yöneltilmesi gerektiği belirtilerek husumet yokluğu sebebi ile reddine karar verilmiştir. Bu durum temsilcide yanılma niteliğinde olup, temsilcide yanılma halinin Mahkemece re'sen gözetilmesi gereklidir.

                 
   
       
               


  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  Davacı 07.11.2012 tarihinde ... Öğretmen Evinde garson olarak işe başladığını, 2 ay bu şekilde çalıştıktan sonra 01.01.2013 tarihinde ... Çıraklık Eğitim Merkezinden giriş yapılarak aşçı çırağı olarak gösterildiğini, ancak hiçbir çıraklık eğitimi almadığını, işçi vasfında çalıştığını, sigorta primlerinin yatırılmadığı ve fazla mesai ile genel tatil ücretlerinin ödenmediğini, bu sebeple iş sözleşmesini 05.05.2014 tarihinde 25/2-e-f maddeleri gereğince haklı sebeple feshettiğini belirterek kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarını n davalıdan tahsilini talep etmiştir. 
  Davalı temsilcisi, öğretmen evleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğundan davanın husumetten reddi gerektiği, 3308 Sayılı Kanun gereğince davaya bakmakla Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğunu belirtmiştir.
  Mahkemece, ara kararla davaya Asliye Hukuk Mahkemesi sıfatı ile bakıldığı belirtildikten sonra, öğretmen evlerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğu, öğretmenevi ve akşam sanat okulunda gerçekleşen çalışma nedeni ile işçilik alacaklarının tahsiline ilişkin açılan davanın Milli Eğitim Bakanlığına yöneltilmesi gerektiği gerekçesi ile davanın husumet yokluğu sebebi ile reddine karar verilmiştir. 
  Karar süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
  Taraflar arasında davanın doğru hasma ve temsilciye yöneltilip yöneltilmediği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 124. Maddesi ile bir davada taraf değişikliğinin, ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkün olduğu, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebinin, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilebileceği, dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesinin kabul edilebilir bir yanılgıya dayanması halinde hâkimin karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebileceği düzenlenmiştir.
  Yargıtayın istikrar kazanmış uygulamalarına göre de, davacı, temsilcideki yanılmayı sonradan düzeltebilir. Temsilcide yanılmanın hukukî yaptırımı, hasımda yanılmada olduğu gibi, davanın reddi gibi ağır bir sonuç doğurmaz.
  Dava, tüzel kişiliği ve taraf sıfatı bulunmayan ... Öğretmenevi Müdürlüğüne karşı açılmış ve mahkemece, Milli Eğitim Bakanlığına yöneltilmesi gerektiği belirtilerek husumet yokluğu sebebi ile reddine karar verilmiştir. Bu durum temsilcide yanılma niteliğinde olup, temsilcide yanılma halinin Mahkemece re'sen gözetilmesi gereklidir. Davanın Milli Eğitim Bakanlığı'na yöneltilmesi için davacı tarafa süre verilmeli ve usulüne uygun şekilde taraf teşkili sağlandıktan sonra tarafların gösterdiği deliller toplanmalı, dosya yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre karar verilmelidir. Yazılı gerekçe ile davanın husumetten reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.06.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ