• TEMİZLİK  İŞİNİN İHALEYLE TAŞERONA VERİLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18,19

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No: 2005/26848
  Karar No: 2005/30152
  Tarihi:    15.09.2005

  l  TEMİZLİK  İŞİNİN İHALEYLE TAŞERONA VERİLMESİ
  l FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNE UYULUP UYULMADIĞININ ARAŞTIRILMASI
  l EKSİK  İNCELEME

  ÖZETİ: İş aktinin feshinde, feshe en sonra çare olarak başvurulup vurulmadığı konusunda araştırma yapılmamıştır. Gerçekten de her ne kadar temizlik işletmesinin ihale ile taşerona verildiği anlaşılmakta ise de davacının belediyenin başka birimlerinde çalışma imkanının olup olmadığı araştırılmamıştır. Mahkemece yapılacak iş gerekirse mahallinde keşif ve inceleme yapılarak bu konuda uzman bilirkişi veya bilirkişi kurulu aracılığıyla işyeri kayıtları da nazara alınarak davacının davalı belediyenin başka işinde veya birimlerinde çalışma imkanının ve öte yandan bu konu araştırılırken yerleştirilmesi gereken işyerinde iş gücü fazlası olup olmadığı araştırılmalıdır. Yapılacak inceleme sonucunda davacının başka birimlerde çalışma imkanının olması halinde şimdiki gibi feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmeli, aksi taktirde dava reddedilerek sonuca gidilmelidir.

  DAVA: Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme,isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi iş akdinin geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek işe iade ve buna bağlı olarak tazminatlarının belirlenmesini istemiştir.
  Davalı Belediye cevabında, davacının çalıştığı temizlik işletmesinin ihale ile taşerona verildiğini ve ekonomik nedenlerle davacının iş aktinin feshedildiğini ileri sürerek davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece davacının iş aktinin geçerli nedenle feshedildiğinin ispatlanamadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmiştir.
  Davalı işveren temizlik işletmesinin tamamen ihale edildiğini davacının işyerinde çalışma imkanının kalmadığını ileri sürmüş, ancak mahkemece bu konuda yeterli araştırma yapılmamış ve dosyada mevcut bilirkişi raporu da bu konuda yeterli değildir.
  İş aktinin feshinde,feshe en sonra çare olarak başvurulup vurulmadığı konusunda araştırma yapılmamıştır. Gerçekten de her ne kadar temizlik işletmesinin ihale ile taşerona verildiği anlaşılmakta ise de davacının belediyenin başka birimlerinde çalışma imkanının olup olmadığı araştırılmamıştır. Mahkemece yapılacak iş gerekirse mahallinde keşif ve inceleme yapılarak bu konuda uzman bilirkişi veya bilirkişi kurulu aracılığıyla işyeri kayıtları da nazara alınarak davacının davalı belediyenin başka işinde veya birimlerinde çalışma imkanının ve öte yandan bu konu araştırılırken yerleştirilmesi gereken işyerinde iş gücü fazlası olup olmadığı araştırılmalıdır.Yapılacak inceleme sonucunda davacının başka birimlerde çalışma imkanının olması halinde şimdiki gibi feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmeli, aksi taktirde dava reddedilerek sonuca gidilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.9.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ