• TEMERRÜD

  İlgili Kanun / Madde
  4857S.İşK/17,41,46,47
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No: 2006/12177
  Karar No: 2006/31360
  Tarihi:      29.11.2006

  l TEMERRÜD
  l FESİH İHTARNAMESİYLE TEMERRÜDE DÜŞÜRME
  l TEMERRÜD TARİHİNDEN FAİZE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacı tarafından işverene gönderilen ve akdin fesih bildirimini de içeren 31.8.2004 tarihli ihtarname ile davalı taraf temerrüde düşürüldüğünden, fazla mesai ücreti ve genel tatil ücreti alacaklarına temerrüd tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekmektedir. Mahkemece bu durum dikkate alınmaksızın söz konusu alacaklara dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, fazla mesai, cumartesi çalışması ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı tarafından işverene gönderilen ve akdin fesih bildirimini de içeren 31.8.2004 tarihli ihtarname ile davalı taraf temerrüde düşürüldüğünden, fazla mesai ücreti ve genel tatil ücreti alacaklarına temerrüd tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekmektedir.Mahkemece bu durum dikkate alınmaksızın söz konusu alacaklara dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,29.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ