• TEDAVİDE KULLANIM İZNİ BULUNMAYAN İLACIN KULLANILMASI

  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2006/15106
  2007/3310
  08.03.2007
  İlgili Kanun / Madde
  506S.SSK/33
   
   
  • TEDAVİDE KULLANIM İZNİ BULUNMAYAN İLACIN KULLANILMASI
  • İLAÇ BEDELİNİN KURUMDAN İSTEİLMESİ
  • İLACIN KULLANILMASININ HAYATİ ÖNEME SAHİP OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   
    ÖZETİ: Dava konusu somut olayda; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan muayenesi sonucunda prostat kanseri teşhisi konulan davacı sigortalının , tedavisi sırasında "TAXOL" adlı ilacın kullanıldığı ve bedelinin de ödendiği , tedavi bedelinin bilahare kurumdan istenmesi üzerine , ilacın prostat tedavisinde kullanım izninin bulunmadığından bahisle reddedildiği ; Sağlık Bakanlığının 22/06/2005 tarihli yazısına göre, anılan  ilacın "prostat  Ca" hastalığı  için kullanım onayının bulunmadığı ; Emekli Sadığı yazısına göre ise , anılan ilacın endikasyonları arasında "Prostat Ca" hastalığı olmadığı ve endikasyon harici kullanımlarda Sağlık Bakanlığı onayının gerektiği; Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi cevabi yazısında ise, docetaxol ve Paclitaxol hormana refrakter metastatik prostat kanserinde hasta sağ kalınımını arttıran tek ilaç olduğunun belirtilmiş olması karşısında,mahkemece davacının yukarıda belirtilen hastalığı nedeniyle, tedavisinde kullanılan söz konusu ilacın  hayati önemi haiz olup olmadığı hususunda Üroloji Bilim dalından oluşturulacak üç kişilik bilirkişi heyetinden alınacak rapor sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma ile davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
               

  Davacı, tedavi gideri olarak ödediği 11.069 YTL'nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde davanın reddine karar vermiştir.
  Hükmün, davacı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Şerafettin Özyürür tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu. Temyiz konusu hükme ilişkin dava Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesinde sayılı ve sınırlı olarak gösterilen hâllerden hiçbirine uymadığından, Yargıtay incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteğin reddine karar verildikten sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi
  Dava, prostat kanseri olan davacı sigortalının, hastalığının tedavisinde kullanılan "TAXOL" adlı ilaç bedelinin davalı kurumdan tahsili istemine ilişkin olup; Mahkemece , anılan ilacın kullanımı için gerekli olan Sağlık Bakanlığı onayı olmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiştir.
  Dava konusu somut olayda; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan muayenesi sonucunda prostat kanseri teşhisi konulan davacı sigortalının , tedavisi sırasında "TAXOL" adlı ilacın kullanıldığı ve bedelinin de ödendiği , tedavi bedelinin bilahare kurumdan istenmesi üzerine , ilacın prostat tedavisinde kullanım izninin bulunmadığından bahisle reddedildiği ; Sağlık Bakanlığının 22/06/2005 tarihli yazısına göre, anılan  ilacın "prostat  Ca" hastalığı  için kullanım onayının bulunmadığı ; Emekli Sadığı yazısına göre ise , anılan ilacın endikasyonları arasında "Prostat Ca" hastalığı olmadığı ve endikasyon harici kullanımlarda Sağlık Bakanlığı onayının gerektiği; Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi cevabi yazısında ise, docetaxol ve Paclitaxol hormana refrakter metastatik prostat kanserinde hasta sağ kalınımını arttıran tek ilaç olduğunun belirtilmiş olması karşısında,mahkemece davacının yukarıda belirtilen hastalığı nedeniyle, tedavisinde kullanılan söz konusu ilacın  hayati önemi haiz olup olmadığı hususunda Üroloji Bilim dalından oluşturulacak üç kişilik bilirkişi heyetinden alınacak rapor sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma ile davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  0 halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine 08.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ