• TEDAVİ GİDERLERİNİN TEDAVİ OLUNAN KURUMDAN SORULARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/9641
  2005/169
  26.01.2005
  İlgili Kanun / Madde
  506S.SSK/68
   
   
  • TEDAVİ GİDERLERİNİN TEDAVİ OLUNAN KURUMDAN SORULARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ: Mahkemece yapılacak iş; bila tarihli gider olarak bildirilen belgelerdeki harcamaların tarihlerinin ilgili hastaneden sorularak 30.12.1999 tarihinden sonra olanlar saptanarak buna göre önceki bozma ilamı gereği yerine getirilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken oranlama yapılarak bulunan rakama göre davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  .
               

              Davacı, 1.864.091.602 lira tedavi giderinin yasal faizi ile birlikte davalı Kurumdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

  Mahkeme,ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

              Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Nesrin Şengün tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
                
              Dava,davalı Kurum sigortalısı davacının çocuğu için Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaptığı tedavi masrafının davalı Kurumdan tahsili talebine ilişkin olup mahkemece yapılan yargılama sonucunda bozma ilamına uyularak 30.12.1999 tarihinden sonra yapılan tedavi masraflarının Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarında yapılacak muayene,tetkik, ameliyat ve tedavilere ait fiyat tarifesi üzerinden hesaplanan kısmının kabulüne karar verilmiş ise de,faturalarda hangi tarihte yapıldığı belirtilmeyen harcamalar, yatılan süre ile bozma ilamında belirtilen kabul edilmesi gereken günlerin  oranlanarak harcamaların bu günlere dağılımı belirlenmiş ve bu şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

  Mahkemece yapılacak iş; bila tarihli gider olarak bildirilen belgelerdeki harcamaların tarihlerinin ilgili hastaneden sorularak 30.12.1999 tarihinden sonra olanlar saptanarak buna göre önceki bozma ilamı gereği yerine getirilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken oranlama yapılarak bulunan rakama göre davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
       O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

              SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,  26.01.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ