• TEDAVİ GİDERLERİNİN İSTENMESİ


  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/12929
  2010/9772
  12.10.2010
  İlgili Kanun / Madde
  5510 .SGK-/63
     
  • TEDAVİ GİDERLERİNİN İSTENMESİ
    ÖZETİ: özellikle SGK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce davacıya yapılan harcamalardan ilk 2 ameliyat tutarının ödenmesi, davacı tarafından kurumdan istenen toplam 15.578,50 TL lik harcama tutarı içerisinde lüks yatak ücreti, fizik tedavi harcaması, ...vs harcama kalemlerinin de bulunması ve bu kalemlerin Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğine uygun olması ve Bütçe Uygulama Talimatındaki Birim Fiyat Tarifesini geçmemesi gerekirken, bu husus göz önünde tutulmaksızın harcamaların tamamı dikkate alınarak düzenlenen bilirkişi raporunun denetime elverişli ve ödenebilecek tedavi giderinin miktarını yasal gerekçeleriyle hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyabilecek nitelik ve yeterlilikte olmadığı açıkça görülmektedir.
  Yapılacak iş; davacı tarafça yapılan ve kurumdan isteyebileceği tedavi giderinin miktarı konusunda bir hukukçu, ortopedi ve travmotoloji konusunda uzman olan bir üniversite öğrenim üyesi tıbbi bilirkişi ile bir eczacıdan oluşan üçlü uzman bilirkişi heyeti seçmek, yukarda açıklanan esaslara göre bilirkişiye alacak hesabı yaptırılarak sonucuna göre karar vermektir
               


  Davacı, tedavi giderinin yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Önal Aydın tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere hükmün dayandığı kanuni gerektirici nedenlere göre davalı Kurumun aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine,
  2-Davacı, 10.536,73 TL. tedavi bedelinin ihtarın davalıya ulaştığı 24.9.2003 tarihinden yasal faiziyle davalıdan tahsilini istemiştir.
  Mahkemece, 10.536,73 TL nin 1.10.2003 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiş ise de bu sonuca eksik inceleme ve araştırma ile varılmıştır.
  Gerçekten, davacının geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle sol kol crush yaralanmasından dolayı özel EMOT Hastanesinde 4 kez cerrahi operasyon geçirdiği uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, davacının bu ameliyat ve tedavi giderinin ne miktarını Kurumdan isteyebileceği noktasındadır.
  Dosyadaki kayıt ve belgelerden davacının 20.8.2003 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu önce Celal Bayar Üniversitesi hastanesinde acilinde ilk tedavisinin ardından EMOT Hastanesine sevk edildiği ve davacıya 4 kez operasyon düzenlenip fizik tedavi uygulandığı, yapılan tedavileriyle ilgili EMOT Hastanesinden kesilen ve operasyonlarla ilgili 12.9.2003 tarihli 14.810 TL lik fatura ile Kızılay kan merkezinden temin edilen kanlarla ilgili 5 adet ve Ege Üniversitesinden sağlanan tedaviyle ilgili de 2 adet toplam 15.578,50 TL lik faturanın bulunduğu, davacının kuruma 24.9.2003 tarihinde başvurduğu, kurumca davacının 20.8.2003 ve 1.9.2003 tarihlerindeki ilk 2 ameliye tutarı ve 1.9.2003 tarihine (dâhil) kadarki tetkik ve tedavilerinin tutarı olan 5.041,78 TL nın 15.12.2003 tarihinde ödenip, 2.9.2003 ve 9.9.2003 tarihlerinde yapılan 3. ve 4. ameliyatların tutarlarının ise ödenmediği, davacıya yapılan cerrahi operasyonlarla ilgili ortopedi-travmotoloji ve plastik rekonstrüktif cerrahi uzmanlarından alınan raporda "...davacının yaralanmasında karmaşık onarım yapılması gerektiğinden tedaviye aynı ekip tarafından devam edilmesi ve 2. ve 3. ameliyatlar nispeten aciliyet taşımasa da tedavinin selameti açısından ilk girişimi yapan kurum tarafından yapılması tercih edilmektedir... radial sinir onarımı bu konuda ihtisas sahibi merkezlerde yapılmalıdır" şeklinde görüş bildirildiği, mahkemece hükme dayanak alınan hesap bilirkişisi raporunda davacının yapmış olduğu harcamaların toplamı üzerinden kurumca ödenen 5.041,78 TL nin düşümüyle bakiye 17.381,58 TL nin kurumdan istenebileceğinin belirtildiği anlaşılmaktadır.
  Gerçekten davacıya yapılan 3.ve 4. ameliyatların ilk 2 ameliyatı yapan EMOT Hastanesince yapılması hususundaki uzman doktor bilirkişi mütalaası yerindedir. Ancak Eczacı ve Hukukçu bilirkişilerin verdiği rapor dikkate alınarak yazılı şekilde karar verilmişse de; özellikle SGK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce davacıya yapılan harcamalardan ilk 2 ameliyat tutarının ödenmesi, davacı tarafından kurumdan istenen toplam 15.578,50 TL lik harcama tutarı içerisinde lüks yatak ücreti, fizik tedavi harcaması, ...vs harcama kalemlerinin de bulunması ve bu kalemlerin Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğine uygun olması ve Bütçe Uygulama Talimatındaki Birim Fiyat Tarifesini geçmemesi gerekirken, bu husus göz önünde tutulmaksızın harcamaların tamamı dikkate alınarak düzenlenen bilirkişi raporunun denetime elverişli ve ödenebilecek tedavi giderinin miktarını yasal gerekçeleriyle hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyabilecek nitelik ve yeterlilikte olmadığı açıkça görülmektedir.
  Yapılacak iş; davacı tarafça yapılan ve kurumdan isteyebileceği tedavi giderinin miktarı konusunda bir hukukçu, ortopedi ve travmotoloji konusunda uzman olan bir üniversite öğrenim üyesi tıbbi bilirkişi ile bir eczacıdan oluşan üçlü uzman bilirkişi heyeti seçmek, yukarda açıklanan esaslara göre bilirkişiye alacak hesabı yaptırılarak sonucuna göre karar vermektir.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın yerinde olmayan gerekçe ve yetersiz bilirkişi görüşüne dayalı verilen karar usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 12.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.  .
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ