• TARIM BAĞ-KUR’LULUĞUN TESPİTİ

  İlgili Kanun/md:
  2925 s.tSK/2

  l TARIM BAĞ-KUR’LULUĞUN TESPİTİ
  l FİİLİ ÇALIŞMANIN BELİRLENMESİ

  ÖZÜ: Mahkemece yapılacak iş, fotokopiden ibaret olan tapu kaydının, kooperatif ve oda kaydının aslının ilgili kurumlardan getirtilerek, davacı adına tapu kaydı olup olmadığını araştırmak, davacının ziraat odası veya kooperatife üye olup olmadığını, üye ise hangi tarihler arası üye olduğunu saptamak tanık olarak muhtar ve aza beyanlarına baş vurularak davacının fiilen çalıp çalışmadığını belirlemek ve tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilerek sonuca ulaşmaktır.

  T.C.

  Y A R G I T A Y

  21. Hukuk Dairesi

  Esas No:                       2003/8441
  Karar No:          2003/9588
  Tarihi:               20.11.2003

  Davacılar, 1.1.1987 tarihinden bu güne kadar kısa süreli zorunlu sigortalılığı ile çakışan süreler haricinde tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tesbitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Demet Kurtuluş tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  Dava, çakışan SSK zorunlu sigortalılık süresi haricinde 1987 yılından itibaren Tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespiti istemine ilişkin olup, mahkemece eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucunda davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Dosya içerisinde bulunan kooperatif kaydından davacının 1970 yılında kooperatife üye olduğu, bir miktar kayıtlı arazisinin bulunduğu anlaşılmakta ise de kooperatife üyeliğinin hangi tarihe kadar devam ettiği ve talep tarihinde fiilen tarımsal faaliyetini sürdürüp sürdürmediği açıkça ortaya konulmadan karar verildiği görülmektedir.
  Mahkemece yapılacak iş, fotokopiden ibaret olan tapu kaydının, kooperatif ve oda kaydının aslının ilgili kurumlardan getirtilerek, davacı adına tapu kaydı olup olmadığını araştırmak, davacının ziraat odası veya kooperatife üye olup olmadığını, üye ise hangi tarihler arası üye olduğunu saptamak tanık olarak muhtar ve aza beyanlarına baş vurularak davacının fiilen çalıp çalışmadığını belirlemek ve tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilerek sonuca ulaşmaktır.
  Yukarıda belirtilen hususların gözardı edilerek mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davalının bu yönlen amaçlayan temyiz itirazlar kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 20.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ