• TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİNDEN SONRA KURUMA MAKUL SÜRE BIRAKILMADAN DAVA AÇILMASI

  İlgili Kanun / Madde
  2926.S.SSK.T. BAĞ KUR/2

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ 

  Esas No. 2008/12177
  Karar No. 2008/10398
  Tarihi: 15.07.2008                     

  l TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİNDEN SONRA KURUMA MAKUL SÜRE BIRAKILMADAN DAVA AÇILMASI
  l KURUMUN YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLU OLMAYACAĞI

  ÖZETİ: Konuya ilişkin uyuşmazlıkların yoğunluğu ve her sigortalının durumunun özlük bilgileri dahilinde ayrı ayrı değerlendirilmesi gereği gözetildiğinde, sigortalılık süresinin tespitine ilişkin kesinleşmiş hükmün kendisine intikalinden sonra, bu konuda gerekli işlemleri yapabilmesi için Kuruma makul bir süre tanınması zorunluluğu ortadayken; anılan gereklere uyulmaksızın, konunun dava yoluyla ortaya konulması ve eldeki davanın kısa süren yargılama süreci sonunda mahkeme tarafından, vekil ile temsil edilen davacı yararına avukatlık ücreti belirlenip yargılama gideri ve avukatlık ücretinden Kurumun sorumluluğuna karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  DAVA: Davacı, 5458 sayılı Yasanın gerektirdiği yapılandırma hakkından yararlandırılması gerektiğinin tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün,   davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine,  temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve etkik Hâkimi Ebru Pakın Akın tarafından düzenlenen raporla osyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşaaki karar tespit edildi.
  Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı Kurum vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  Dava,  davacının sigorta prim borçlarına ilişkin olarak 5458 sayılı Kanun hükümleri gereğince yeniden yapılandırma olanağından faydalanması gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir.
  Teslim edilen ürün bedellerinden yapılan kesintilere dayalı olarak davacının 2926 sayılı Kanun kapsamında zorunlu tarım Bağ-Kur sigortalılığının tescil ve tespitine ilişkin açılan ilk davada kabul kararı verildikten sonra, inceleme konusu, Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5458 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden yapılandırma olanağından yararlanma istemini içeren işbu ikinci davanın açıldığı, daha sonra da ilk davada verilen kararın kesinleştiği belirgindir. Konuya ilişkin uyuşmazlıkların yoğunluğu ve her sigortalının durumunun özlük bilgileri dahilinde ayrı ayrı değerlendirilmesi gereği gözetildiğinde, sigortalılık süresinin tespitine ilişkin kesinleşmiş hükmün kendisine intikalinden sonra, bu konuda gerekli işlemleri yapabilmesi için Kuruma makul bir süre tanınması zorunluluğu ortadayken; anılan gereklere uyulmaksızın, konunun dava yoluyla ortaya konulması ve eldeki davanın kısa süren yargılama süreci sonunda mahkeme tarafından, vekil ile temsil edilen davacı yararına avukatlık ücreti belirlenip yargılama gideri ve avukatlık ücretinden Kurumun sorumluluğuna karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  Ne var ki; bu aykırılığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.
  SONUÇ: Hüküm fıkrasının yargılama giderleri ile ilgili 4. bendinde yer alan sözcüklerin silinerek yerine "Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına" sözcüklerinin yazılmasına, davacı yararına avukatlık ücreti takdirine ilişkin 5. bendin hüküm fıkrasından çıkartılmasına ve bu şekliyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15.7.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ