• TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI

  İlgili Kanun / Madde
  1479.S.BAĞ-KUR/24

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ 

  Esas No. 2008/9762
  Karar No. 2008/10407
  Tarihi: 15.07.2008                     

  l TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI
  l TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI

  ÖZETİ: Tarım bağ-kur sigortalılığı devam eden kişinin 506 veya 1479 sayılı Yasalar kapsamında zorunlu sigortalı olması ve anılan sigortalılığın "bir yıllık makul süreyi" aşmış olması karşısında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 14.02.2007 gün ve 2007/ 21-73-71 sayılı kararında da açıkça belirtildiği gibi, yeniden 2926 sayılı Yasa kapsamında tarım bağ-kur sigortalılığının kabulü için, bu sigortalılık kapsamında prim ödenmesi, ürün teslimatı sebebiyle tevkifat yapılması veya yeniden tescil başvurusu gerekli olduğu, buna göre 1479 sayılı Kanunun kapsamında zorunlu sigortalılığının sona erdiği 28.5.1991 tarihinden sonra ilk tevkifatın 10.5.1994 tarihinde yapıldığı dikkate alınarak tarım Bağ-Kur sigortalılığının 01.6.1994 tarihinden geçerli olmak üzere başlatılarak anılan tarihten sonraki döneme ilişkin 2926 sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılığının tescil ve tespitine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir

  DAVA: Davacı, 1982 yılından 01.10.1988 tarihine kadar Esnaf Bağ-Kur'lu olduğunun, 1989 tarihinden itibaren ise 2926 sayılı yasaya göre tarım Bağ-Kur sigortalılığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin Kabulüne karar verilmiştir.
  Hükmün,  davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Ebru Pakın Akın tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1- Dava, davacının 1479 sayılı Yasa kapsamındaki sigortalılığının 01.10.1988 tarihinde sona erdiğinin, 01.6.1989 tarihinde başlayan 2926 sayılı Yasa kapsamındaki tarım bağ-kur sigortalılığının geçerli sayılması istemine
  dair olup; mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Davacının 01.6.1989 tarihi itibariyle 2926 sayılı Yasa kapsamında tarım bağ-kur sigortalısı olarak tescil edildiği, anılan tarihi kapsar şekilde 20.4.1982 tarihinden itibaren vergi kaydı sebebiyle 1479 sayılı Yasa kapsamında zorunlu
  esnaf bağ-kur sigortalısı olduğu anlaşılmaktadır.
  Davacının nakliyecilik sebebiyle vergi kaydının 28/5.1991'de sona erdiği, 1479 sayılı Yasanın 24. maddesi kapsamında, gerçek veya götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanların mükellefiyetin başlangıç tarihinden itibaren anılan kanuna göre sigortalı sayılacaklarına dair düzenleme ile 25/a maddesinde anılan Kanuna tabi sigortalılığın, gelir vergisi Mükellefi olanlar için mükellefiyetlerini gerektirir faaliyetine son verdiği tarihte sona ereceğine dair düzenleme dikkate alındığında, davacının 1479 sayılı Yasa kapsamındaki sigortalılığının 28.5.1991'de tarihinde sona erdiğinin gözetilmemesi;
  2- Tarım bağ-kur sigortalılığı devam eden kişinin 506 veya 1479 sayılı Yasalar kapsamında zorunlu sigortalı olması ve anılan sigortalılığın "bir yıllık makul süreyi" aşmış olması karşısında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 14.02.2007 gün ve 2007/ 21-73-71 sayılı kararında da açıkça belirtildiği gibi, yeniden 2926 sayılı Yasa kapsamında tarım bağ-kur sigortalılığının kabulü için, bu sigortalılık kapsamında prim ödenmesi, ürün teslimatı sebebiyle tevkifat yapılması veya yeniden tescil başvurusu gerekli olduğu, buna göre 1479 sayılı Kanunun kapsamında zorunlu sigortalılığının sona erdiği 28.5.1991 tarihinden sonra ilk tevkifatın 10.5.1994 tarihinde yapıldığı dikkate alınarak tarım Bağ-Kur sigortalılığının 01.6.1994 tarihinden geçerli olmak üzere başlatılarak anılan tarihten sonraki döneme ilişkin 2926 sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılığının tescil ve tespitine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  Ne var ki; bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden karar bozulmamalı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmalıdır.
  SONUÇ: Hüküm fıkrasının 1. paragrafının tümüyle silinerek yerine;
  "Davacının 20.4.1982–28.5.1991 tarihleri arasında 1479 sayılı Yasa kapsamında esnaf bağ-kur sigortalısı, 01.6.1994–31.5.2006 tarihleri arasında 2926 sayılı Yasa kapsamında tarım bağ-kur sigortalısı olduğunun tespitine" sözcüklerinin yazılmasına, hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15.7.2008 oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ