• TARAFLAR ARASINDAKİ ÜCRET ALACAĞININ ÖDETİLMESİ

  T.C.
  YARGITAY 9.Hukuk Dairesi
  YARGITAY   İLAMI
  ESAS      NO           :2004/7987
  KARAR NO          =2004/15532
  MAHKEMESİ       :İstanbul 8. İş Mahkemesi
  TARİHİ                  :24.12.2003
  NO                           :595/1999
  DAVACI                  :Seyit Ahmet Çayır adına Avukat Bülent Pekand
  DAVALI                  : l.Fnka İnşaat ve San.AŞ.adına Avukat Fulya Ademoğlu 2.Ufuk
  Makine San.Tic.Ltd.Şti.
  DAVA                               : Taraflar arasındaki   ücret alacağının ödetilmesi davasının yapılan
  yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan
  alınarak  davacıya  verilmesine   ilişkin  hüküm   süresi   içinde  duruşmalı  olarak   temyizen
  incelenmesi davalılar avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi
  olduğu anlaşılmış ve duruşma için  22.6.2004 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı
  gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına kimse gelmedi. Karşı taraf adına Avukat Serkan
  Şeker geldi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten
  sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY     KARARI
  I .Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının aylık ücreti taraflar arasında tartışmalıdır.Davacı işçi günlüğünün 50 Amerikan Doları olduğunu ileri sürerken, davalı işveren saat ücretinin 2.15 Amerikan Doları olduğunu savunmuştur.Mahkemece, İstanbul Ticaret Odasının yazısında aylık ücretin lOOOAmerikan Doları olarak bildirildiği gerekçesiyle davaya konu ücret isteğinin kabulüne karar verilmiştir.
  Davacının imzasını taşıyan yazılı iş sözleşmesinde saat ücreti 2.15 Amerikan Doları olarak gösterilmiştir. Anı lan sözleşme davacı için bağlayıcıdır.Kaldı kijstanbul Ticaret Odasının anılan yazısında yurt dışında çalışan tuğla ustasının ücreti bildirilmiş olup, davacının tuğlacı olarak çalıştığı yazılı iş sözleşmesi ve bazı yazılı belgelerden anlaşılmaktadır.Buna göre, oda yazısının davacı işçi yönünden dikkate alınmasına olanak yoktur.Davacının sözleşmede geçen ücreti üzerinden hesaplama yapılarak davaya konu fark ücrete hak kazanıp kazanmadığı belirlenmelidir.
  3-Dava dilekçesinde, davalı işverence ödenmeyen ücretlerden söz edilerek bu yönde •râctitftt; ^üımıümıu^ıuî7ölınlkfşı"lîi^sap ırvtpuırınilra''Rst, ^traviüı 'anitilsaımnı ıriiattmiotfı 'liii&üftL alınarak günde iki saat fazla çalışma karşılığı ücretleri hesaplanmış ve davacının çalıştığı süre içinde gerçekleşen hak edişlerden söz edilerek fazla çalışma ücreti de dava konusu aylık ücrete eklenmiştir.Mahkemece, anılan rapora itibar edilerek davacının fazla çalışma ücreti yönünde bir talebi olmadığı halde, fazla çalışma ücretine de karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.6.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
  Başkan                          Üye                             Üye                              Üye                          Üye
  E.Doğu                     U.Öztürk                    C.İ.Günay                   M.Kılıçoğlu            T.Özmen
  GK.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ