• TANIĞIN BİR BAŞKA DAVADA DAVACI OLMASI

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/13,14,35,41,42,56

  T.C.

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ
   

  ESAS NO:        2003/6731

  KARAR NO:     2003/5747

  TARİHİ            :           16.05.2003

  l TANIĞIN BİR BAŞKA DAVADA DAVACI OLMASI
  l EKSİK İNCELEME

  ÖZÜ: Davacı tarafından dinletilen tanıklardan birisi bir dosyanın davacısı olup diğer tanık ise soyut bilgi vermiştir. Bu nedenlerle yetersiz bu tanık beyanlarıyla sonuca gidilmesi doğru değildir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti ile hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm  süresi  içinde  davalılar avukatı  tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı tarafından dinletilen tanıklardan birisi bir dosyanın davacısı olup diğer tanık ise soyut bilgi vermiştir. Bu nedenlerle yetersiz bu tanık beyanlarıyla sonuca gidilmesi doğru değildir. İşyerinden bazı kayıtlar sunulmuş ise de bunlar da eksiktir. Davacının işe başlaması ile ilgili imzasını taşıyan işe giriş tarihini gösteren belgeler ile tanık beyanları da çelişkilidir. Mahkemece yapılacak iş işyerinden davacı ile ilgili tüm kayıtları celbetmek veya işyerinde kayıtlar üzerinde bilirkişi vasıtası ile inceleme yaparak işe giriş ve akdin feshi tarihlerini kesin olarak belirlemek buna göre dava konusu alacakları saptamak ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,  16.5.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ