• TALEPLE BAĞLILIK

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/7229
  2018/577
  18.01.2018
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/18-21

   
     
  • TALEPLE BAĞLILIK
  • KISMİ EDA KÜLLİ TESPİT DAVASINDA ALACAĞIN TAM OLARAK BELİRLENİP TALEP EDİLEN KISMI İÇİN HÜKÜM KURULMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ  Somut uyuşmazlıkta; davacı dava dilekçesinde, ayda 2-3 hafta tatilinde çalıştığını iddia etmiştir. Dosyada mübrez bilirkişi raporunda ise,  ayda 4 hafta tatilinde davacının çalıştığı kanaatiyle hesaplama yapılmıştır. Dava dilekçesindeki bu beyan karşısında hafta tatili ücretinin ayda iki hafta tatili üzerinden hesaplanması gerekirken talep aşılarak, ayda 4 hafta tatili gününde çalışıldığının kabul edilmesi hatalıdır
  Dava belirsiz alacak davasının bir türü olan kısmi eda külli tespit davası olarak açılmış olup, mahkemece hüküm altına alınan hafta tatili ve genel tatil ücreti alacakları bakımından ıslah olmadığı için dava dilekçesinde istenen miktarların hüküm altına alınması ile yetinilmiş ancak bu alacaklar bakımından hak edilenin tespiti yapılmamıştır.
  Mahkemece yapılacak iş; genel tatil ve hafta tatili ücretleri bakımından davacının alacağını ispatın tanık beyanına dayandığı da gözetilerek; takdiri indirim de uygulandıktan sonra tam olarak belirlemek ve daha sonra taleple bağlı kalarak hüküm altına almaktır
  .
   
   
               
  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
  DAVA  : Davacı,  kıdem tazminatı farkı, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, bayram ve genel tatil ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
           Hüküm süresi içinde  taraflar avukatları temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:       
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili özetle; davacının 04/09/2003 tarihinden, iş akdini haklı olarak feshettiği 11/09/2013 tarihine kadar davalı şirkette tır şoförü olarak çalıştığını, müvekkilinin davalı şirket bünyesinde asgari ücret artı km başına prim ve günlük 30 TL yemek ücreti sistemi ile istihdam edildiğini, haklarının ödenmediğini iddia ederek; bakiye kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti ve genel tatil ücreti  alacaklarının faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili özetle; alacakların zamanaşımına uğradığını, davacının fazla çalışmasının olmadığını, yıllık ücretli izin alacağı ile hafta tatili çalışma ücreti alacağının bulunmadığını, genel tatil günlerinde çalışmadığını, iş akdi sonlandığında davacının yurtiçi şoför olarak çalıştığını, dava dilekçesindeki ücrete dahil olduğu iddia edilen km başına prim ödemesi gibi bir olgunun sözkonusu olmadığını, bu nedenle fark kıdem tazminatı talebinin haksız olduğunu  savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
           Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; yıllık izin ücreti ve fazla mesai ücreti taleplerinin reddine, diğer taleplerin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı, taraflar temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
             1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların  aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir
           2-Somut uyuşmazlıkta; davacı dava dilekçesinde, ayda 2-3 hafta tatilinde çalıştığını iddia etmiştir. Dosyada mübrez bilirkişi raporunda ise,  ayda 4 hafta tatilinde davacının çalıştığı kanaatiyle hesaplama yapılmıştır. Dava dilekçesindeki bu beyan karşısında hafta tatili ücretinin ayda iki hafta tatili üzerinden hesaplanması gerekirken talep aşılarak, ayda 4 hafta tatili gününde çalışıldığının kabul edilmesi hatalıdır.  
           3-Dava belirsiz alacak davasının bir türü olan kısmi eda külli tespit davası olarak açılmış olup, mahkemece hüküm altına alınan hafta tatili ve genel tatil ücreti alacakları bakımından ıslah olmadığı için dava dilekçesinde istenen miktarların hüküm altına alınması ile yetinilmiş ancak bu alacaklar bakımından hak edilenin tespiti yapılmamıştır.
           Mahkemece yapılacak iş; genel tatil ve hafta tatili ücretleri bakımından davacının alacağını ispatın tanık beyanına dayandığı da gözetilerek; takdiri indirim de uygulandıktan sonra tam olarak belirlemek ve daha sonra taleple bağlı kalarak hüküm altına almaktır.
           F)Sonuç:
           Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.01.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ