• TAKAS VE MAHSUP

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/13,14
  1086 S.HUMK/204

  T.C.

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi
   

  ESAS NO:   2003/14765

  KARAR NO:     2003/15585

  TARİHİ:      29.09.2003

  l TAKAS VE MAHSUP

  ÖZÜ: Davalı banka zararı davacı emekli olmadan aciz belgesine bağlandığından takas ve mahsubuna karar verilen zararın, davacı alacaklarından mahsup edildikten sonra kalan alacaklarının hüküm altına alınması gerekir.

  DAVA: Davacı kıdem tazminatı ile yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davalı banka zararı davacı emekli olmadan aciz belgesine bağlandığından takas ve mahsubuna karar verilen zararın, davacı alacaklarından mahsup edildikten sonra kalan alacaklarının hüküm altına alınması gerekir. Mahkemece bu işlem yapılmadan hüküm fıkrasında davacının alacakları belirtildikten sonra ayrıca davalı banka zararının bu alacaklardan takas ve mahsubuna şeklinde karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peyin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ