• TAHKİM SÖZLEŞMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/20796
  2007/37365
  10.12.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  818 S.BK/19,20
   
  •  
  • TAHKİM SÖZLEŞMESİ
  • TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASININ İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMESİ KOŞULUNA BAĞLANMASI
  • BİR TARAFIN DİĞER TARAF ÜZERİNDE EKONOMİK GÜCÜNÜ KULLANARAK BASKI KURMASI
  • GEÇERSİZ TAHKİM SÖZLEŞMESİ
  • GEÇERSİZ TAHKİM SÖZLEŞMESİNE DAYANARAK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEĞİ
  •  
    ÖZETİ: Tahkim sözleşmesi veya şartı; borçlar hukuku anlamında bir sözleşme olduğu için, sözleşmeler için genel şartların tahkim sözleşmesinde de bulunması ve aranması gerekir. Özellikle sözleşme özgürlüğünü olumsuz biçimde sınırlayan nedenlerden Borçlar Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri tahkim sözleşmesinin geçerlilik incelemesi sırasında doğrudan göz önünde tutulmalıdır. Tahkim şartını içeren sözleşmenin ahlaka aykırı olması halinde geçerliğinden söz edilemez. Bu hal genellikle tahkim sözleşmesinde bir tarafın diğeri üzerinde ekonomik ve sosyal üstünlüğünü kullanmasında, özellikle işçilik haklarının ödenmesinin tahkim şartını içeren bu sözleşmenin imzalanması şartına bağlanılmasında karşımıza çıkar.
  Mahkemece davacı tarafın tahkim şartını içeren sözleşmenin geçerli olup olmadığı itirazı üzerinde durulmamış, bu konuda davacının delilleri toplanmamıştır.
  Belirtmek gerekir ki, geçersiz tahkim sözleşmesine dayanılarak görevsizlik kararı verilemez
               

  DAVA                        :Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini
  Belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmiştir.
  Mahkemece savunmaya değer verilerek, fesih tarihinde davacı ile davalı işveren arasında düzenlenen protokolde tahkim şartının kabul edildiği, iş sözleşmesi sona erdikten sonra işçi ile işveren arasında düzenlenen tahkim sözleşmesinin geçerli olduğu, uyuşmazlığın bu düzenleme nedeni ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca özel hakemde görülmesi gerektiği gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.
  Davacı vekili, protokolün iş sözleşmesinin feshinden sonra imzalanmadığını, aksine kıdem ve ihbar tazminatlarının alınabilmesi şartı olarak ileri sürülüp, imzalatıldığını, davacının iradesini yansıtmadığını, maddi sorun kaygısı ile imzalamak zorunda bırakıldığını, protokolde iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca işveren tarafından feshedildiğinin belirtildiğini, tahkim şartını içeren sözleşmenin geçersiz olduğunu belirterek itirazda bulunmuştur.
  Tahkim sözleşmesi veya şartı; borçlar hukuku anlamında bir sözleşme olduğu için, sözleşmeler için genel şartların tahkim sözleşmesinde de bulunması ve aranması gerekir. Özellikle sözleşme özgürlüğünü olumsuz biçimde sınırlayan nedenlerden Borçlar Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri tahkim sözleşmesinin geçerlilik incelemesi sırasında doğrudan göz önünde tutulmalıdır. Tahkim şartını içeren sözleşmenin ahlaka aykırı olması halinde geçerliğinden söz edilemez. Bu hal genellikle tahkim sözleşmesinde bir tarafın diğeri üzerinde ekonomik ve sosyal üstünlüğünü kullanmasında, özellikle işçilik haklarının ödenmesinin tahkim şartını içeren bu sözleşmenin imzalanması şartına bağlanılmasında karşımıza çıkar.
  Mahkemece davacı tarafın tahkim şartını içeren sözleşmenin geçerli olup olmadığı itirazı üzerinde durulmamış, bu konuda davacının delilleri toplanmamıştır.
  Belirtmek gerekir ki, geçersiz tahkim sözleşmesine dayanılarak görevsizlik kararı verilemez.
  Bu nedenle, davacı tarafın iddiaları üzerinde durulmalı, bu konuda kanıtlar toplanmalı tahkim şartını içeren sözleşmenin geçerli olup olmadığı belirlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme sonucu görevsizlik kararı verilmesi hatalıdır.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.12.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ