• SÜT İZNİNİN VERİLMEMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2012/7210
  2014/11523
  07.04.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İŞK. /74,104

   
     
  • SÜT İZNİNİN VERİLMEMESİ
  • VER,İLMEYEN SÜT İZİNLERİ KARŞILIĞI ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEĞİ
   
  ÖZETİ Kadın işçiye doğumdan sonra bir yıla kadar günde 1.5 saat süt izni verilmesi gerektiğine  dair düzenleme, 10.6.2003 tarihinde yürürlüğe giren  4857 sayılı İş Kanununun  74. maddesiyle getirilmiştir. İşverence süt izni verilmemesinin yaptırımı da, anılan yasanın 104. maddesinde öngörülmüştür. Bununla birlikte süt izni verilmemesi durumunda işçiye ilave bir ücret ödeneceğine dair bir kurala yer verilmiş değildir. Bu durumda süt izni ücreti isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.

   
   
               

  DAVA            :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, doğum izin ücreti, ücret alacağı, izin ücreti, performans prim ile süt izni alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
              Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H.Adıyaman Üstünel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
    A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, davalıya ait işyerinde tahsilat sorumlusu olarak çalışırken iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde fesh edildiğini, fesih sonrası bir kısım ödeme yapıldığını ancak ödeminin eksik olup alacaklarını karşılamadığını ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, süt izni, doğum izni, performans  primi, yıllık izin ve bir kısım maaş alacaklarının tahsilini, istemiştir.
   B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı, davacının son ücreti üzerinden tüm yasal haklarının ödendiğini, prim alacağı ve fazla mesai alacağı olmadığını, şirketten başkaca hiçbir hak ve alacağının bulunmadığını, savunarak davanın reddini istemiştir.
   C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş akdinin haksız olarak fesh edildiği,  kıdem  ve ihbar tazminatı ile ücret alacağı ve yıllık izin alacaklarının davalı iş veren tarafından  ödendiği, prim ödemesi ile ilgili  emsal bir belge sunulmadığından bu alacaklarla ilgili  talebinin reddi gerektiği, davacının fazla mesai ücreti alacağı bulunduğu, doğumdan sonra 1 ay izin kullanıp 4 haftalık kısmını ise kullanmadığı, bebeği 1 yaşına gelene kadar günlük 2 saatlik süt izni kullandığına dair bir bilgi ve belge sunulmadığından süt izni hakkınında bulunduğu, gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, karar verilmiştir.
   D) Temyiz:
  Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.
   E) Gerekçe:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı kadın işçi 2006 yılında doğum yaptığı halde işverence  süt izninin kullandırılmadığını ileri sürerek, karşılığı olan ücretlerin ödetilmesi isteğinde bulunmuştur. Mahkemece, verilmeyen süt izin sürelerin ücreti hesaplanarak karşılığının davacı işçiye ödenmesi gerektiği belirtilerek isteğin kabulüne karar verilmiştir. 
  Kadın işçiye doğumdan sonra bir yıla kadar günde 1.5 saat süt izni verilmesi gerektiğine  dair düzenleme, 10.6.2003 tarihinde yürürlüğe giren  4857 sayılı İş Kanununun  74. maddesiyle getirilmiştir. İşverence süt izni verilmemesinin yaptırımı da, anılan yasanın 104. maddesinde öngörülmüştür. Bununla birlikte süt izni verilmemesi durumunda işçiye ilave bir ücret ödeneceğine dair bir kurala yer verilmiş değildir. Bu durumda süt izni ücreti isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.

  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 07/04/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ