• SÜRESİ BELİRLİ İŞ SÖZLEŞMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İş.K/13

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
                                                                                                                                           
  Esas No: 2004/16908
  Karar No: 2005/14606
  Tarihi:    26.04.2005

  l SÜRESİ BELİRLİ İŞ SÖZLEŞMESİ
  l İHBAR TAZMİNATI HAKKININ OLAMAYACAĞI
  l HATALI ÖDEME

  ÖZETİ: Belirli süreli hizmet akitlerinde ihbar tazminatı mümkün olmadığından davalının davacıya ödediği ihbar tazminatının hataen ödendiğinin kabulü gerekir. Böyle olunca davalının davacının hak kazandığı bakiye süreye ait ücretten ihbar tazminatının indirilmesi isteğinin kabulü gerekir iken mahkemece indirilmeden hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve  kıdem tazminatı  farkı,  eğitim,  öğretim tazminatı, ek ders ve ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı davalıya ait işyerinde 625 sayılı yasa hükümleri gereğince belirli süreli hizmet akti ile çalıştığı anlaşılmaktadır. Davalı işveren, davacıya ihbar tazminatını hataen ödendiğini hükmedilecek bakiye süreye ait ücretten ihbar tazminatının indirilmesi gerektiğini savunmuştur. Belirli süreli hizmet akitlerinde ihbar tazminatı mümkün olmadığından davalının davacıya ödediği ihbar tazminatının hataen ödendiğinin kabulü gerekir. Böyle olunca davalının davacının hak kazandığı bakiye süreye ait ücretten ihbar tazminatının indirilmesi isteğinin kabulü gerekir iken mahkemece indirilmeden hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ