• SULH’ÜN İLGİLİ OLDUĞU DAVAYI SONA ERDİRECEĞİ

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/7311
  2015/11649
  25.03.2015
  İlgili Kanun / Madde
  6100. S. HMK. /313

   
   

   
  • SULH
  • SULH’ÜN İLGİLİ OLDUĞU DAVAYI SONA ERDİRECEĞİ
   
  ÖZETİ 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 313. maddesine göre, sulh, görülmekte olan bir davada, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı kısmen veya tamamen sona erdirmek amacıyla, mahkeme huzurunda yapmış oldukları bir sözleşmedir. Sulh, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıkları konu alan davalarda yapılabilir. Dava konusunun dışında kalan hususlar da sulhun kapsamına dâhil edilebilir. Sulh, şarta bağlı olarak da yapılabilir. Aynı Kanun'un 314. maddesinde ise, sulhun, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Yine anılan Kanun'un 315. maddesi gereğince, sulh, ilgili bulunduğu davayı sona erdirir ve kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. Mahkeme, taraflar sulhe göre karar verilmesini isterlerse, sulh sözleşmesine göre, sulhe göre karar verilmesini istemezlerse, karar verilmesine yer olmadığına karar verir. İrade bozukluğu ya da aşırı yararlanma hâllerinde sulhun iptali istenebilir.   
   
       
               

  DAVA   : Davacı, fazla mesai, ilave tediye, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil, bayram yardımı, gece zammı, maaş farkı alacağı, hafta tatil ücreti ile yakacak yardımı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Y. Baştemur tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkilinin davalı belediyede çalışırken norm kadro düzenlemesi dahilinde başka bir kurum bünyesine geçirildiğini, fazla mesai yapmasına rağmen ücretlerinin ödenmediğini, gece çalışmasından kaynaklı ücretlerinin ödenmediğini belirterek bir  kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı vekili, davalı belediyede çalışan personel sayısına göre davacının fazla mesai yapmadığını, davacının hafta tatili günlerindeki çalışmalarının ödendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Bozma ilamına uyan mahkemece, yapılan  yargılama  sonucunda toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Kararı davalı vekili  temyiz etmiştir.
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık, mahkeme dışında yapılan 08.08.2014 tarihli protokolün niteliği noktasında toplanmaktadır.
  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 313. maddesine göre, sulh, görülmekte olan bir davada, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı kısmen veya tamamen sona erdirmek amacıyla, mahkeme huzurunda yapmış oldukları bir sözleşmedir. Sulh, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıkları konu alan davalarda yapılabilir. Dava konusunun dışında kalan hususlar da sulhun kapsamına dâhil edilebilir. Sulh, şarta bağlı olarak da yapılabilir. Aynı Kanun'un 314. maddesinde ise, sulhun, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Yine anılan Kanun'un 315. maddesi gereğince, sulh, ilgili bulunduğu davayı sona erdirir ve kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. Mahkeme, taraflar sulhe göre karar verilmesini isterlerse, sulh sözleşmesine göre, sulhe göre karar verilmesini istemezlerse, karar verilmesine yer olmadığına karar verir. İrade bozukluğu ya da aşırı yararlanma hâllerinde sulhun iptali istenebilir.
  Dosya içinde davalı tarafça ibraz edilen 08.08.2014 tarihli protokole göre davacı ve diğer davası olan işçiler bakımından mahkeme dosya numaraları tek tek belirtilerek bu dava dosyalarının karşılığında davalı tarafın bakiye 775.000,00 TL bedeli ödeme planına göre taksitler halinde ödeneceği belirtilerek sulh yapılmıştır.
  Yargılama sırasında taraflar arasında düzenlenen protokol niteliği itibarıyla sulh sözleşmesidir.
  Her ne kadar mahkemece tarafların sulh olamadıkları, mahsup def'ininde süresinden sonra yapıldığı ve davacı tarafın muvafakatının bulunmadığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de; taraflar arasında imzalanan protokol başlıklı sözleşmenin mahkeme dışı sulh sözleşmesi olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca mahkemece taraflar arasındaki protokol sulh sözleşmesi kabul edilerek, bunun sonuçlarına göre davanın hükme bağlanması gereklidir.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek olması halinde ilgiliye iadesine, 25.03.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ