• ŞUBEYE BAĞLI İŞYERLERİNİN SENDİKA YÖNETİM KURULUNCA DEĞİTİRİLMESİ İÇİN GENEL KURULDAN YÖNETİM KURULUNA VERİLMİŞ AÇIK YETKİNİN BULUNMASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  2821 S.SK/11

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2008/27044
  Karar No. 2008/19802
  Tarihi: 10.07.2008
               
  l  ŞUBEYE BAĞLI İŞYERLERİNİN SENDİKA YÖNETİM KURULUNCA DEĞİTİRİLMESİ İÇİN GENEL KURULDAN YÖNETİM KURULUNA VERİLMİŞ AÇIK YETKİNİN BULUNMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından açık yetki verilmesi halinde ancak şubeye bağlanacak işyerlerini saptamak ve değiştirmek yetkisini kullanabilecektir. Genel Yönetim Kuruluna, doğrudan şubeye bağlanacak işyerlerini saptamak ve değiştirmek yetkisi verilmemiştir. Genel Yönetim Kurulu böyle bir yetki ile bir şubenin faaliyet alanında bulunan bir ve birkaç işyerini başka bir şubeye bağlayarak o şubenin üye sayısın değiştirebileceği gibi, delege ve hatta bu davada olduğu gibi, sendika yöneticilerinin bu görevlerini profesyonel veya amatör olarak sürdürmelerini dahi düzenleyebilme olanağın sahip olacaktır.
  Kısacası, bahsedilen yetki, şubeler veya yöneticiler üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılabilecektir. Bu nedenle “genel kurulun açık yetki vermesi” şeklinde düzenleme getirilmiştir. Şubeye bağlanacak işyerini değiştirmek yetkisi ve özellikle şubeye bağlı işyerin değiştirmekle üye sayısın azaltarak veya çoğaltarak şube yöneticilerinin görevlerini ücreti ya da amatör olarak yürütmesi konusunda da genel kurulca Genel Yönetim Kurulu açık yetkilendirilmiş olması gerekir.

  DAVA. Y.B. adına Av. Ö.Ö ile B.M İsçileri Sendikası adına Av. O.Y. aralarındaki dava hakkında Kadıköy 2. Is Mahkemesinden verilen 20.11.2007 günlü ve 1073-441 sayılı hüküm davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi N.Çoruh tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Dava, şubeye bağlı işyerinin başka bir şubeye bağlanmasına ve şube üye sayısının azaldığı gerekçesiyle profesyonel olarak yürütülen sendika yöneticiliği görevinin amatör olarak yürütülmesine dair olan Sendika Genel Yönetim Kurulu kararının iptaline ilişkindir.
  Davacı, davalı sendikanın İstanbul 2. Nolu şube sekreterliği görevini profesyonel olarak yürüttüğünü, sendika Genel Yönetim Kurulu'nun önce 2 Nolu Şube'nin faaliyet alanında bulunan bir işyerini İstanbul 1. No'lu Şubeye bağlayarak şube üye sayısının düşürdüğünü, daha sonra da şubenin aidatlı üye sayısının 1000'nin altına düştüğü gerekçesi ile profesyonel şube sekreterliği görevini amatör olarak yürütmesine karar verdiğini, şube Sendika Genel Yönetim Kurulunun böyle bir yetkisinin bulunmadığını belirterek davalı sendikanın Genel Yönetim Kurulunun profesyonel olarak yürüttüğü şube sekreterliği görevini amatör olarak yürütmesine ilişkin 14.5.2007 tarih ve 2007/353 sayılı kararın iptalini talep etmiş daha sonra Genel Yönetim Kurulunca tekrar ücretli yönetici kadrosunda görevlendirildiğini, ödenmeyen ücretlerin alabilmesi için davaya devamla kararın iptalini istemiştir.
  Davalı, davacının yöneticisi olduğu İstanbul 2. Nolu Şubeye bağlı olan Silgan White Cap Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. işyerinin İstanbul 1. No'lu Şubesinin faaliyet alanına taşınması üzerine bu işyerinin 1.No'lu şube bağlandığını, buna bağlı olarak İstanbul 2. No'lu Şube üye sayısının binin altına düştüğünü, bu nedenle davacının profesyonel olarak yürüttüğü şube sekreteri görevini amatör olarak yürütmesine karan verildiğini, kararın tüzük hükümlerine uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece davalı sendikanın İstanbul 2 No'lu Şube'nin üye sayısının bin üyenin altında olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle şube yöneticiliği görevini amatör olarak yürütmeye ilişkin Genel Yönetim Kurulu kararının yerinde olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Davacı, kararı temyiz etmiştir.
  2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 11/12 bendi ile bu hükme paralel Tüzüğün 13/nbendinde merkez genel kurulunun görev ve yetkilerini düzenlendiği, buna göre "mevzuatta veya tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlamak" denilmektedir. Genel Yönetim Kurulunun yetki ve görevlerini düzenleyen "yasanın 16/3. bendi ile Tüzüğün 18/26 bentlerinde “Merkez Genel Kurul kararları doğrultusunda şube açmak, birleştirmek, kapatmak ve Başkanlar Kurulunun önerisi dikkate alınarak şubeye bağlanacak işyerlerini saptama ve değiştirmek” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Yukarıda belirtilen maddeler birlikte değerlendirildiğinde Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından açık yetki verilmesi halinde ancak şubeye bağlanacak işyerlerini saptamak ve değiştirmek yetkisini kullanabilecektir. Genel Yönetim Kuruluna, doğrudan şubeye bağlanacak işyerlerini saptamak ve değiştirmek yetkisi verilmemiştir. Genel Yönetim Kurulu böyle bir yetki ile bir şubenin faaliyet alanında bulunan bir ve birkaç işyerini başka bir şubeye bağlayarak o şubenin üye sayısın değiştirebileceği gibi, delege ve hatta bu davada olduğu gibi, sendika yöneticilerinin bu görevlerini profesyonel veya amatör olarak sürdürmelerini dahi düzenleyebilme olanağın sahip olacaktır.
  Kısacası, bahsedilen yetki, şubeler veya yöneticiler üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılabilecektir. Bu nedenle “genel kurulun açık yetki vermesi” şeklinde düzenleme getirilmiştir. Şubeye bağlanacak işyerini değiştirmek yetkisi ve özellikle şubeye bağlı işyerin değiştirmekle üye sayışım azaltarak veya çoğaltarak şube yöneticilerinin görevlerini ücreti ya da amatör olarak yürütmesi konusunda da genel kurulca Genel Yönetim Kurulu açıl yetkilendirilmiş olması gerekir. Bu konuda alınmış bir genel kurul kararının bulunup bulunmadığının araştırılması gerekmektedir. Dosya içinde bulunan 15-17.12.2007 tarihli genel kurul divan tutanağında sendika şubelerine bağlanacak işyerlerini saptamak ve değiştirmek konusunda Genel Yönetim Kuruluna verilmiş bir yetki olmadığı gibi, sendika yöneticilerinin profesyonel kadrodan amatör kadroya geçirilmesine ilişkin her hangi bir yetki verilmediği de görülmektedir.
  Bu nedenle Genel Yönetim Kurulunun Tüzük gereği genel kuruldan açıl yetki alıp işlem yapması gerekir iken, böyle bir yetki almadan işlem yapması hatalı olur bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.7.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ